Statut

STATUT PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 52 W SOSNOWCU 

Podstawę prawną opracowania niniejszego Statutu stanowi w szczególności art. 102 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U z 2017 r. poz. 59, 949).

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Przedszkole działa na podstawie Ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy i niniejszego Statutu.

§ 2

Ilekroć w dalszej części Statutu jest mowa bez bliższego określenia o:

 • Przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole Miejskie Nr 52
  w Sosnowcu z oddziałem przedszkolnym w Szkole Podstawowej Nr 16
  w Sosnowcu,
 • Statucie – należy przez to rozumieć Statut Przedszkola Miejskiego Nr 52
  w Sosnowcu z oddziałem przedszkolnym w Szkole Podstawowej Nr 16
  w Sosnowcu,
 • nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego Przedszkola,
 • rodzicach – należy przez to rozumieć prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.

ROZDZIAŁ II
NAZWA PRZEDSZKOLA

§ 3

 1. Nazwa Przedszkola brzmi:

Przedszkole Miejskie Nr 52 w Sosnowcu

 1. Przedszkole jest Przedszkolem publicznym.
 2. Lokalizacja Przedszkola:
 • siedzibą Przedszkola jest obiekt w Sosnowcu przy ul. Witkiewicza 1, w którym funkcjonują 5 oddziały Przedszkola,
 • oddział dla dzieci 6-letnich z lokalizacją w Szkole Podstawowej Nr 16
  w Sosnowcu przy ul. Okrzei 56.
 1. Przedszkole używa pieczęci o treści:
Przedszkole Miejskie Nr 52

ul. Witkiwicza 1
41-219 Sosnowiec
tel. (32) 294-33-84
NIP 644- 332- 63- 24

 

 1. Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez:
 • Gminę Sosnowiec,
 • rodziców w formie opłat z tytuł kosztów wyżywienia oraz z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Sosnowiec.
 1. Przedszkole może otrzymywać darowizny, które ewidencjonowane są zgodnie
  z przepisami o gospodarce finansowej w jednostkach budżetowych.


  § 4

 1. Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Sosnowiec z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Aleja Zwycięstwa 20.
 2. Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Śląski Kurator Oświaty.

ROZDZIAŁ III
CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 5

 1. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowe rozwoju dziecka.
 2. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna.
 3. Celem takiego wsparcia dziecka jest osiągnięcie dojrzałości do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.
 4. Celem jest również udzielanie dzieciom i rodzicom pomocy specjalistycznej, psychologiczno – pedagogicznej, za wiedzą i na życzenie rodziców.

§ 6

 1. W ramach zadań działalności edukacyjnej Przedszkole realizuje:
 • wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju,
 • tworzenie warunków umozliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę
  i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa,
 • wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej
  i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych,
 • zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwiają im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony,
 • wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb
  i zainteresowań,
 • wzmocnienie poczucia wartości, indywidualności, oryginalności dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie,
 • tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową
  i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
 • przygotowanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w Przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzgledniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci,
 • tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki,
 • tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości
  i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka,
 • tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną elsplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy,
 • współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami
  i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka,
 • kreowanie, wspólnie z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w Przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju,
 • systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju,
 • systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole,
 • organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umozliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego,
 • tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.Przedszkole realizuje zadnia zgodnie z oczekiwaniami rodziców wynikającew szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
  § 7
 1. Przedszkole organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną, która polega na rozpoznawaniu
  i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych wychowanków
  i czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie dziecka w Przedszkolu w celu wspierania jego potencjału rozwojowego i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu Przedszkola.
 2. Szczegółowe zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej określa „Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  w Przedszkolu Miejskim Nr 52 w Sosnowcu“ oraz „Procedura określająca warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci posiadających orzeczenie
  o potrzebie kształcenia specjalnego w Przedszkolu Miejskim Nr 52 w Sosnowcu“.

  § 8

Zasady bezpieczeństwa dzieci w Przedszkolu określa „Procedura bezpieczeństwa Przedszkola Miejskiego Nr 52 w Sosnowcu“, która zawiera wszystkie aktualne procedury obowiązujące w Przedszkolu.

§ 9

 1. Przedszkole Miejskie Nr 52 w Sosnowcu jest Przedszkolem promującym zdrowie.
 2. Zasady promocji i ochrony zdrowia określają standary i cele opisane w autorskim programie promocji zdrowia „Przedszkole ci pwoie, jak zadbać o zdrowie”. Program został opracowany w ramach Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

ROZDZIAŁ IV
SPOSOBY REALIZACJI ZADAŃ PRZEDSZKOLA

 § 10

 1. Przedszkole realizuje swoje zadania poprzez:
 • obowiązkowe zajęcia edukacyjne z wybranych programów wychowania przedszkolnego wraz z językiem obcym nowożytnym zgodnie z podstawą programową,
 • realizację treści wychowawczych ustalanych w porozumieniu z rodzicami dzieci,
 • stosowanie otwartych form pracy, umożliwiających dziecku wybór miejsca
  i rodzaju aktywności,
 • dostosowanie metod i form pracy do potrzeb i możliwości indywidualnych dziecka oraz wszystkich obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,
 • wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka poprzez różnicowanie wymagań dydaktycznych i wychowawczych w zależności od cech psychicznych
  i możliwości dziecka,
 • organizację oddziałów dla dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem indywidualnych wniosków rodziców oraz predyspozycji rozwojowych dziecka,
 • współpracę z Poradniami Psychologiczno – Pedagogicznymi, placówkami systemu opieki i innymi instytucjami (kierowanie dzieci w celu diagnozowania, kwalifikowania do odpowiednich form pomocy oraz rodzaju kształcenia, konsultowanie się ze specjalistami w celu uzyskania pomocy
  w rozwiązywaniu trudnych problemów edukacyjnych, wychowawczych, wydawania na prośbę rodziców opinii do poradni psychologicznej i innych instytucji specjalistycznych),
 • organizowanie, w miarę potrzeb, opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi
  z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności,
 • pełnienie funkcji doradczej i wspomagającej wobec rodziców,
 • stały kontakt z rodzicami w celu wspomagania rozwoju i osiągnięcia przez dzieci gotowości szkolnej,
 • pomaganie w rozpoznawaniu możliwości, potrzeb rozwojowych dziecka oraz podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,
 • informowanie rodziców na bieżąco o postępach dziecka, uzgadnianie
  z rodzicami kierunków i zakresu zadań realizowanych w Przedszkolu.
 1. Przedszkole może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną.
 2. Przedszkole może rozszerzyć swoją ofertę o tzw. dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:
 • zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania został włączony do przedszkolnego zestawu programów nauczania,
 • zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
 • zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci.
 1. Opłaty dla rodziców za Przedszkole nie mogą być jednak z tego tytułu wyższe.

ROZDZIAŁ V
SPOSÓB SPRAWOWANIA OPIEKI NAD DZIEĆMI W CZASIE ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU ORAZ W CZASIE ZAJĘĆ POZA PRZEDSZKOLEM

 § 11

 1. W czasie pobytu w Przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem placówki za bezpieczeństwo dzieci odpowiada: dyrektor, nauczyciele oraz personel obsługi jako współodpowiedzialny.
 2. Wszyscy pracownicy placówki zobowiązani są do natychmiastowej reakcji na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania dzieci stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa wychowanków.
 3. Wszyscy pracownicy placówki muszą zwracać uwagę na osoby postronne przebywające na terenie Przedszkola, w razie potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu na terenie Przedszkola oraz zawiadomić dyrektora o fakcie przebywania osób postronnych.
 4. Wszyscy pracownicy Przedszkola zobowiązani są do niezwłocznego zawiadmonienia dyrektora o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia wychowanków.
 5. Każda grupa wiekowa powierzona jest jednemu lub dwóm nauczycielom.
 6. W czasie pobytu dziecka w Przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem placówki dzieci pozostają pod opieką nauczyciela lub pod nadzorem osób do tego upoważnionych.
 7. Każdy nauczyciel kontroluje miejsca, w których prowadzi zajęcia, a dostrzeżone zagrożenia usuwa sam lub zgłasza dyrektorowi Przedszkola.
 8. W czasie zajęć nauczyciel zapewnia bezpieczne posługiwanie się narzędziami; podczas zajęć indywidualnych, grupowych, ćwiczeń gimnastycznych, zabaw ruchowych, czynności higienicznych oraz spożywania posiłków.
 9. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego
  z odpowiednio dobranym sprzętem terenowo – rekreacyjnym dostosowanym do wieku dzieci. Nauczyciele dbają o codzienny pobyt dzieci na świeżym powietrzu.
 10. Nauczycielom i opiekunom nie wolno organizować żadnych wyjść w teren
  w przypadku złych warunków atmosferycznych.
 11. Stan urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie sal zajęć i placu zabaw zapewnia pełne bezpieczeństwo użytkownikom.
 12. Zasady sprawowania opieki w czasie pobytu dziecka w Przedszkolu:
 • każdy nauczyciel kontroluje miejsca, w których prowadzi zajęcia,
 • dostrzeżone zagrożenie usuwa sam lub niezwłocznie zgłasza dyrektorowi Przedszkola.
 1. Podczas pobytu w ogrodzie zajęcia i zabawy odbywają się na wyznaczonym terenie, właściwie i prawidłowo zabezpieczonym (ogrodzonym) , ze sprzętem dostosowanym  do potrzeb i możliwości dzieci.
 2. Przed rozpoczęciem zabaw w ogrodzie przedszkolnym omawia sie z dziećmi zasady bezpiecznrgo korzystania z urządzeń ogrodowych i stosuje się zakaz wychodzenia poza teren Przedszkola.
 3. Każdy nauczyciel sprawdza i kontroluje sprawność urządzeń rekreacyjnych
  i sprzętu przed każdym zajęciem i zapewnia bezpieczne korzystanie z nich.
 4. Przy organizacji zajęć, spotkań i wycieczek poza teren Przedszkola liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala się, uwzględniając: wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność osób powierzonych opiece Przedszkola, a także specyfikę zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki w jakich będą się one odbywać.
 5. Przed rozpoczęciem spaceru, wycieczki nauczyciel przeprowadza pogadankę na temat bezpieczeństwa, przypominając istotne dla danego rodzaju zajęć wiadomości
  i zasady bezpieczeństwa.
 6. Wszystkie zajęcia organizowane poza terenem Przedszkola powinny być uzgadniane z dyrektorem lub osobą go zastępującą.
 7. Nauczyciele, pomoce nauczyciela, woźne są zobowiązani znać i stosować „Regulamin wycieczek i spacerów Przedszkola Miejskiego Nr 52 w Sosnowcu”.
 8. Szczegółowe zasady sprawowania opieki nad dziećmi podczas wycieczek i spacerów określa „Regulamin wycieczek i spacerów Przedszkola Miejskiego Nr 52 w Sosnowcu”.
  § 12
 1. W trakcie pobytu dzieci w Przedszkolu zapewnia się im bezpieczeństwo poprzez:
 • umieszczenie planu ewakuacji Przedszkola z budynku wraz z oznaczeniami,
 • prowadzenie prac remontowych, instalacyjnych, naprawczych podczas nieobecności dzieci,
 • zapewnienie odpowiedniego oświetlenia, wentylacji, wymiany powietrza
  w ciągu dnia, temperatury pomieszczeń,
 • zabezpieczenie przed dostępem dzieci do środków chemicznych, które używane są do prac porządkowo – higienicznych w Przedszkolu,
 • dokonywanie zakupów wyposażenia Przedszkola, zabawek i pomocy dydaktycznych spełniających odpowiednie normy bezpieczeństwa (atesty lub certyfikaty),
 • dostosowanie sprzętu, z którego korzystają dzieci do wymagań ergonomii, zgodnie z wymaganiami polskimi, dostosowanie mebli i sprzętu do wzrostu dzieci, z aktualnymi certyfikatami (np. stoliki, krzesła),
 • zapewnienie w pomieszczeniach sanitarno – higienicznych ciepłej i zimnej, bieżącą wody oraz środków higieny osobistej oraz utrzymywanie ich w czystości i w stanie pełnej sprawności technicznej,
 • zapewnienie w salach temperatury co najmniej 18 ◦C,
 • zapewnienie środków niezbędnych do udzielania pierwszej pomocy, znajdujących się w apteczkach wraz z instrukcją o zasadach jej udzielania,
 • zapoznawanie i wdrażanie zasad bezpieczeństwa u dzieci,
 • ustalanie regulaminów, kodeksów grupowych dotyczących zachowania dzieci w salach zajęć i w ogrodzie przedszkolnym.
 1. Zadania nauczycieli i pracowników Przedszkola w przypadku pożaru lub akcji ewakuacyjnej:
 • jeżeli zdarzy sie pożar w pomieszczeniu, w którym nauczyciel prowadzi zajęcia wykonuje on następujące czynności:
 1. wyprowadza dzieci z pomieszczeń zagrożonych w bezpieczne miejsce,
 2. informuje innych o zagrożeniu krzycząc „pożar, pali się”,
 3. stara się gasić pożar dostępnymi środkami gaśniczymi,
 4. jeżeli pożaru nie da się ugasić dostępnymi środkami, zawiadamia straż pożarną.
 • jeśli w Przedszkolu ogłoszona zostaje akcja ewakuacyjna nauczyciel wykonuje następujące czynności:
 1. wyprowadza dzieci z pomieszczeń ustalonymi drogami ewakuacyjnymi,
 2. dzieci poruszają się trzymając się za ręce,
 3. nauczyciel idzie na czele rzędu trzymając pierwsze dziecko za rękę na miejsce zbiórki ewakuacyjnej.
 4. Szczegółowe zasady postępowania na wypadek pożaru lub ewakuacji określa „Instrukacja bezpieczeństwa pożarowego dla Przedszkola Miejskiego Nr 52
  w Sosnowcu”.
 5. Pracownicy są zobowiązani do zapoznania się z instrukcją i przestrzegania zawartych w niej zadań i zasad.
 6. Przedszkole objęte jest całodobowym monitoringiem wewnętrznym i zewnętrznym.
  § 13
 1. Organizacja zastępstw za nieobecnego nauczyciela:
 • zastępstwa za nieobecnego nauczyciela prowadzi drugi nauczyciel pracujący
  w oddziale, który ma pierwszeństwo w realizacji tych zastępstw,
 • zastępstwa odnotowywane są w karcie zastępstw i potwierdzone własnoręcznym podpisem osoby zastępującej nieobecnego nauczyciela,
 • zastępstwa odnotowywane są również w dzienniku zajęć Przedszkola,
 • praca opiekuńczo, dydaktyczno, wychowawcza w trakcie realizacji zastępstw prowadzona jest w oparciu o obowiązujący w danej grupie miesięczny plan pracy.
  § 14
 1. Postępowanie nauczycieli po zaistnieniu wypadku wychowanka:
 • jeśli wypadek zdarzy się w obiekcie przedszkolnym, każdy pracownik placówki, który jest jego świadkiem, natychmiast wykonuje następujące czynności:
 1. udziela pierwszej pomocy,
 2. zawiadamia dyrektora Przedszkola, który – jeśli zaistnieje potrzeba – wzywa pogotowie ratunkowe,
 3. zawiadamia rodziców (prawnych opiekunów),
 • jeśli wypadek zdarzy się podczas wycieczki wszystkie stosowne decyzje podejmuje kierownik wycieczki.
 1. Szczegółowy tryb postępowania w razie wypadku określa „Procedura postępowania w razie wypadku dziecka w Przedszkolu Miejskim Nr 52 w Sosnowcu”.
  § 15
 1. Do Przedszkola mogą uczęszczać dzieci, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu innych dzieci i personelu.
 2. W Przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie (poza udzielaniem pomocy w nagłych wypadkach).
 3. Dyrektor upoważnia osoby spośród pracowników Przedszkola do udzielania pierwszej pomocy. Nazwiska i numery telefonów tych osób są podane do wiadomości pozostałym pracownikom.
 4. W sytuacji rażących przypadków związanych z przyprowadzaniem do Przedszkola dzieci będących w trakcie infekcji zagrażającej zdrowiu dziecka i innych osób
  z placówki, nauczyciel ma prawo żądać od rodziców przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do Przedszkola.
 5. W przypadku zachorowania lub złego samopoczucia dziecka na terenie Przedszkola powiadamia sie o tym rodziców, a dziecku udzielana jest pierwsza pomoc. Rodzice, prawni opiekunowie dziecka mają obowiązek odebrać dziecko z Przedszkola
  i zapewnić mu opiekę medyczną.
 6. Szczegółowe zasady postępowania w przypadku zaistnienia choroby określa „Procedura postępowania w przypadku zaistnienia choroby dziecka na terenie Przedszkola Miejskiego Nr 52 w Sosnowcu“.
 7. W Przedszkolu nie podaje się dzieciom żadnych lekarstw, chyba, że rodzice, prawni opiekunowie dziecka przedstawią zaświadczenie lekarskie z zaleceniem podawania lekarstwa lub innych zabiegów pielęgniarskich, dziecku przewlekle choremu, w czasie jego pobytu w Przedszkolu, ze wskazaniem dawkowania oraz sposobu użycia leku wraz z informacją przekazaną dyrektorowi Przedszkola i po wyrażeniu zgody przez nauczyciela do wykonywania tych czynności pielęgniarskich.
 8. Szczegółowe zasady dotyczące opieki nad dzieckiem przewlekle chorym określa „Procedura postępowania z dzieckiem przewlekle chorym w Przedszkolu Miejskim
  Nr 52 w Sosnowcu“.
 9. Szczegółowe zasady postępowania w przypadku wystąpienia w Przedszkolu choroby zakaźnej określa „Procedura postępowania w przypadku zaistnienia choroby zakaźnej w Przedszkolu Miejskim Nr 52 w Sosnowcu“.
 10. Po przebyciu przez dziecko choroby zakaźnej, rodzic, prawny opiekun dziecka zobowiązany jest przedstawić nauczycielowi zaświadczenie lekarskie, stwierdzające zdolność dziecka do pobytu w Przedszkolu.
 11. W innych uzasadnionych przypadkach (losowych, zagrożenia życia dziecka) Przedszkole wzywa karetkę pogotowia i powiadamia rodziców. Dziecko zostaje powierzone opiece lekarskiej (np. lekarzowi karetki pogotowia) i do czasu pojawienia się rodziców, prawnych opiekunów pozostaje w obecności nauczyciela lub dyrektora Przedszkola, który towarzyszy dziecku.

ROZDZIAŁ VI
ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI
Z PRZEDSZKOLA

 § 16

 1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dzieckiem od momentu przekazania dziecka przez rodzica, opiekuna prawnego lub inną upoważnioną osobę pod opiekę wychowawcy grupy lub pod opiekę upoważnionego pracownika Przedszkola, do czasu odbioru dziecka przez rodzica, opiekuna prawnego lub inną upoważniona przez nich osobę.
 2. Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola przez rodziców, prawnych opiekunów lub upoważnioną przez nich osobę zapewniająca dziecku pełne bezpieczeństwo określa „Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 52 w Sosnowcu”.
 3. Szczegółowe zasady postępowania w przypadku, gdy rodzic, prawny opiekun lub osoba upoważniona nie jest w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa określa „Procedura postępowania w Przedszkolu Miejskim Nr 52 w sytuacji, gdy wychowawca podejrzewa, że dziecko odbierane jest przez rodzica, prawnego opiekuna, osobę upoważnioną będącą pod wpływem alkoholu, narkotyków, zachowującą się agresywnie”.
 4. W przypadku nieodebrania dziecka z Przedszkola do godziny 17.00 nauczyciele są zobowiązani do zastosowania i postępowania zgodnie z „Procedurą Przedszkola Miejskiego Nr 52 dotyczącą sytuacji, gdy dziecko nie zostało odebrane z Przedszkola”.
 5. W przypadku rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub wolnym związku zastosowanie ma „Procedura Przedszkola Miejskiego Nr 52 w Sosnowcu dotycząca odbierania dziecka z Przedszkola przez rodziców rozwiedzionych, w separacji lub wolnym związku”.
 6. Zasady monitorowania osób przychodzących i wychodzących z Przedszkola określa „Procedura monitorowania osób wchodzących i opuszczających Przedszkole Miejskie Nr 52”.

ROZDZIAŁ VII
FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA Z RODZICAMI. CZĘSTOTLIWOŚĆ ORGANIZOWANIA KONTAKTÓW Z RODZICAMI

§ 17

 1. Szczegółowe zasady, formy oraz częstotliwość kontaktów z rodzicami określa „Procedura współpracy z rodzicami w Przedszkolu Miejskim nr 52 w Sosnowcu”.
 2. Treści wychowawcze realizowane w Przedszkolu są systematycznie uzupełniane
  o nowe zagadnienia w pełnym porozumieniu z rodzicami.
 3. Nauczyciele udzielają informacji o dziecku – jego postępach i problemach, zachowaniu rodzicom, innym osobom i instytucjom. Szczegółowe zasady udzielania informacji o dziecku określa „Procedura udzielania informacji o dziecku w Przedszkolu Miejskim Nr 52 w Sosnowcu”.

ROZDZIAŁ VIII
ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH KOMPETENCJE.

SPOSÓB ROZWIĄZYWANIA SPORU MIĘDZY TYMI ORGANAMI

 § 18

 1. Organami Przedszkola są:
 • Dyrektor Przedszkola
 • Rada Pedagogiczna
 • Rada Rodziców.
 1. Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i Statutem przedszkola, są one ogólnodostępne dla zainteresowanych, znane i przestrzegane przez obie strony.
  § 19
 1. Kompetencje dyrektora:
 • kieruje bieżącą działalnością placówki, reprezentuje ją na zewnątrz,
 • jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Przedszkolu nauczycieli i pracowników obsługi oraz administracji,
 • sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do zatrudnionych w Przedszkolu nauczycieli,
 • sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki do ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
 • przewodniczy Radzie Pedagogicznej i realizuje jej uchwały podjęte w ramach kompetencji stanowiących,
 • wstrzymuje uchwały Rady Pedagogicznej niezgodne z przepisami prawa
  i powiadamia o tym stosowne organy,
 • dysponuje środkami finansowymi Przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
 • zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w Przedszkolu, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Przedszkole,
 • organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
 1. Zadania dyrektora:
 • opracowuje na każdy rok plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia Radzie Pedagogicznej w terminie do 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan,
 • prowadzi obserwacje zajęć organizowanych przez nauczycieli Przedszkola,
 • gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy,
 • sprawowuje nadzor nad przebiegiem awansu zawodowego nauczycieli, nadaje stopnień nauczyciela kontraktowego,
 • przedstawia Radzie Pedagogicznej ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Przedszkola,
 • co najmniej raz w roku dokonuje kontroli mających na celu zapewnienie bezpiecznych warunków korzystania z obiektów należących do Przedszkola,
  a także bezpiecznych i higienicznych warunków oraz określa kierunki ich poprawy,
 • ustala ramowy rozkład dnia na wniosek Rady Pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców,
 • przygotowuje arkusz organizacji Przedszkola i przedstawia go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu,
 • organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Przedszkola,
 • współpracuje z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi,
 • kieruje polityką kadrową Przedszkola, zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników Przedszkola,
 • przyznaje nagrody, udziela kar pracownikom,
 • organizuje w porozumieniu z organem prowadzącym, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
 • zapewnia pracownikom właściwe warunki pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieci
  i nauczycieli w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole,
 • dopuszcza do użytku programy wychowania przedszkolnego,
 • prowadzi dokumentację działalności Przedszkola i ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, wychowania i opieki oraz wydawanie dokumentów zgodnie z posiadaną dokumentacją.
 1. Dyrektor wykonuje inne działania wynikające z przepisów szczegółowych:
 • wykonuje uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu w zakresie działalności Przedszkola,
 • współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz pomocy dzieciom i ich rodzinom,
 • organizuje proces rekrutacji do Przedszkola w oparciu o odrębne przepisy,
 • współdziała ze związkami zawodowymi w zakresie uprawnień związków do opiniowania
  i zatwierdzania.
  § 20
 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Przedszkola realizującym zadania wynikające ze Statutu Przedszkola.
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: dyrektor oraz wszyscy nauczyciela zatrudnieni w Przedszkolu.
 3. W zebraniu Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność opiekuńczo – wychowawcza.
 4. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb.
 5. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora Przedszkola, organu prowadzącego Przedszkole albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
 6. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor Przedszkola.
 7. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem.
 8. Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu – „Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego Nr 52 w Sosnowcu”.
 9. Protokół z zebrania Rady Pedagogicznej sporządza się w formie elektronicznyeji
  w formie wydruku komputerowego. W terminie 14 dni od daty zebrania. Po zakończeniu roku szkolnego następuje przekazanie do archiwum Przedszkola.
 10. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy podejmowanie uchwał dotyczących
  w szczególności:
 • planów pracy Przedszkola, innowacji, eksperymentów pedagogicznych,
 • organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 • Statutu i jego zmian,
 • skreślania z listy Przedszkolaków,
 • powoływanie przedstawicieli Rady Pedagogicznej do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Przedszkola,
 • opracowania regulaminu swojej działalności oraz innych regulaminów Przedszkola o charakterze wewnętrznym,
 • ustalenia sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad Przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy Przedszkola.
 1. Rada Pedagogiczna opiniuje:
 • organizację pracy Przedszkola, w tym ramowy rozkład dnia,
 • wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród prezydenta, kuratora,ministra i wyróżnień, oraz o wymierzeniu kar porządkowych,
 • propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego,
 • projekt planu finansowego Przedszkola,
 • przydział stałych godzin ponadwymiarowych,
 • programy własne,
 • programy dydaktyczno – wychowawcze Przedszkola przed dopuszczeniem ich przez dyrektora Przedszkola,
 • wybór przedstawiciela Rady Pedagogicznej do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy,
 • podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych organizacji, których celem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza
  i opiekuńcza.
 1. Rada Pedagogiczna wnioskuje w sprawie:
 • odwołania dyrektora ze stanowiska,
 • nadania imienia dla Przedszkola,
 • wybierania w drodze tajnego głosowania swoich przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Przedszkola,
 • oceny pracy nauczyciela,
 • rozpatrywania skierowanych do niej wniosków Rady Rodziców, dotyczących wszystkich spraw Przedszkola.
 1. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa,
  a o wstrzymaniu uchwały dyrektor zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 2. Przedstawiciele Rady Pedagogicznej (zespół) przygotowują projekt Statutu Przedszkola oraz jego nowelizację i przedstawiają do uchwalenia Radzie Pedagogicznej.
 3. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów
  w obecności co najmniej połowy składu.
 4. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są zobowiązane od nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste wychowanków, a także nauczycieli i innych pracowników Przedszkola.
 5. Rada rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy, które leżą w jej kompetencjach.
  § 21
 1. W celu zapewnienia zorganizowanego współdziałania nauczycieli i rodziców
  w Przedszkolu działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców (opiekunów) wszystkich dzieci – po jednym przedstawicielu danego oddziału przedszkolnego wybranego w tajnych wyborach przez rodziców dzieci danego oddziału, nie później niż do 30 września danego roku szkolnego.
 2. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem Przedszkola. W regulaminie określa się sposób działania rady, a w szczególności: wewnętrzna strukturę i tryb pracy rady, szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady – „Regulamin Rady Rodziców Przedszkola Miejskiego Nr 52 w Sosnowcu”.
 3. Najważniejsze kompetencje Rady Rodziców:
 • stanowiące:
 1. wybór 2 przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Przedszkola,
 2. gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej Przedszkola,
 3. uchwalanie regulaminu swojej działalności.
 • opiniodawcze:
 1. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora Przedszkola,
 2. opiniowanie dorobku zawodowego nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego, mianowanego lub dyplomowanego,
 3. wiążące opiniowanie działalności w Przedszkolu stowarzyszeń i innych organizacji,
 4. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Przedszkola,
 • wnioskodawcze:
 1. występowanie z wnioskiem o dokonanie oceny pracy nauczyciela
  z wyjątkiem pracy nauczyciela stażysty,
 2. występowanie do dyrektora Przedszkola o powołanie Rady Przedszkola,
 3. wnioskowanie o nadanie imienia dla Przedszkola,
 • inne:
 1. możliwość występowania do dyrektora Przedszkola i innych organów Przedszkola, organu prowadzącego Przedszkole oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny we wszystkich sprawach Przedszkola,
 2. możliwość udziału w pracach zespołu powypadkowego powołanego przez dyrektora Przedszkola w związku z wypadkiem dziecka.
 3. Rada Rodziców występuje wspólnie z dyrektorem do organu prowadzącego Przedszkole w sprawie ustalenia przerw w działalności Przedszkola.
  § 22
 1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.
 2. Wszelkie spory między organami Przedszkola rozstrzyga dyrektor, uwzględniając zakresy kompetencji tych organów.
 3. Wszelkie sytuacje konfliktowe wewnątrz Przedszkola mogą być rozwiązywane przez konsultacje, rozmowy indywidualne oraz udział we wspólnych posiedzeniach
  i spotkaniach organów Przedszkola.
 4. Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami Przedszkola:
 • ewentualne spory pomiędzy organami Przedszkola rozwiązywane są w drodze negocjacji pomiędzy przewodniczącymi poszczególnych organów. Wyniki negocjacji są protokołowane. i przekazywane do wiadomości dyrektorowi Przedszkola,
 • w przypadku sporu dyrektor – Rada Pedagogiczna negocjacje w imieniu Rady Pedagogicznej prowadzi nauczyciel upoważniony przez co najmniej 3/4 członków Rady Pedagogicznej,
 • jeżeli polubowne rozstrzygnięcie sporu nie jest możliwe, wówczas spory rozstrzygane są przez Komisję Pojednawczą,
 • Komisję Pojednawczą powołuje dyrektor Przedszkola,
 • w skład Komisji Pojednawczej wchodzi po dwóch przedstawicieli Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców oraz dyrektor Przedszkola jako przewodniczący, jeżeli nie jest stroną w konflikcie,
 • jeżeli Dyrektor Przedszkola jest stroną w konflikcie to na jego miejsce jest powołany przedstawiciel Rady Pedagogicznej,
 • zwaśnione strony prezentują własne stanowisko Komisji Pojednawczej, po ich wysłuchaniu komisja rozstrzyga większością głosów w głosowaniu jawnym lub na wniosek jednego członka w głosowaniu tajnym,
 • w przypadku nie rozstrzygnięcia spraw spornych, stronom przysługuje odwołanie do:
 1. organu sprawującego nadzór pedagogiczny w sprawach dotyczących nadzoru pedagogicznego,
 2. organu prowadzącego we wszystkich innych sprawach.

ROZDZIAŁ IX
ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA

 § 23

 1. Szczegółowa organizacje pracy placówki obejmującej wychowanie i opiekę nad dziećmi określa arkusz organizacji Przedszkola opracowany przez dyrektora do 10 kwietnia roku poprzedzającego rok szkolny, zaopiniowany przez związki zawodowe
  i organ nadzorujący oraz zatwierdzony przez organ prowadzący.
 2. W arkuszu organizacji Przedszkola określa się w szczególności:
 • liczbę oddziałów,
 • liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach,
 • tygodniowy wymiar zajęć z religii,
 • czas pracy Przedszkola oraz poszczególnych oddziałów,
 • liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,
 • liczbę nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze wraz z informacją o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli,
 • liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze oraz etatów przeliczeniowych,
 • ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Przedszkole, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych
  i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę i innych nauczycieli,
 • terminy przerw pracy Przedszkola.
 1. Organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora Przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań
  i uzdolnień dzieci, rodzaju niepełnosprawności dzieci oraz oczekiwań rodziców.
 2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel lub nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
  § 24
 1. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku z uwzględnieniem ich możliwości psychofizycznych, potrzeb i zainteresowań i uzdolnień.
 2. Podstawą do określenia liczby oddziałów w Przedszkolu jest liczba przyjętych dzieci.
 3. Przedszkole jest placówką 6 – oddziałową.
 4. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym wynosi nie więcej niż 25.
 5. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego Przedszkole, liczba dzieci w oddziale może być niższa niż określona w pkt. 4.
 6. W uzasadnionych przypadkach, w czasie absencji dzieci i nauczycieli, np.
  w okresach międzyświątecznych, dyrektor Przedszkola może podjąć decyzję o łączeniu oddziałów.
 7. Liczba dzieci po połączeniu oddziałów nie może przekroczyć 25 dzieci.
 8. Przedszkole nie posiada oddziałów organizujących zajęcia dla mniejszości narodowych lub etnicznych.
 9. Uznając prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci w Przedszkolu organizuje się nieodpłatnie lekcje religii.
 10. Rodzice wyrażają pisemną wolę uczestniczenia dziecka w zajęciach religii.
  § 25

Do realizacji celów statutowych Przedszkole posiada:

 • 5 sal zajęć dla poszczególnych oddziałów
 • udostępnioną w Szkole Podstawowej nr 16 salę zajęć dla oddziału „0”,
 • szatnie dla dzieci,
 • pomieszczenia gospodarcze,
 • łazienki i toalety,
 • pomieszczenia administracyjne,
 • pomieszczenia kuchenne, pomieszczenia piwniczne.
  § 26
 1. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu
  o podstawę programową oraz dopuszczony do użytku przez dyrektora Przedszkola program wychowania przedszkolnego. Przed dopuszczeniem do użytku programu wychowania przedszkolnego dyrektor zasięga opinii Rady Pedagogicznej.
 2. W Przedszkolu nauczyciele mogą wykorzystywać w swojej pracy wychowawczo, dydaktyczno,opiekuńczej programy własne. Wszystkie programy własne wynikają
  z potrzeb dzieci i mają pozytywny wpływ na wizerunek absolwenta Przedszkola, są dopuszczone przez dyrektora Przedszkola.
 3. Godzina zajęć w Przedszkolu trwa 60 minut.
 4. Przedszkole może rozszerzać swoją ofertę programową o bezpłatne zajęcia proponowane przez Gminę Sosnowiec zgodnie z potrzebami i możliwościami rozwojowymi dziećmi.
 5. Przedszkole nie może pobierać innych opłat niż opłaty ustalone przez Radę Miejską w Sosnowcu (maksymalnie 1 zł/godzinę), tym samym nie można pobierać opłat za zajęcia dodatkowe.
 6. Sposób dokumentowania tych zajęć określają odrębne przepisy.
 7. Dzieci nie uczestniczące w zajęciach dodatkowych mają w czasie ich trwania zapewnioną opiekę nauczyciela.
 8. Czas trwania zajęć dodatkowych wynosi:
 • dla dzieci 3 – 4 letnich – około 15 minut,
 • dla dzieci 5 -6 letnich – około 30 minut.
 1. W godzinach od 8.00 do 13.00 Przedszkole zapewnia bezpłatny pobyt dziecka
  w placówce.
 2. Nauczyciele organizują zajęcia wspierające rozwój dziecka. Wykorzystują do tego każdą sytuację i moment pobytu dziecka w Przedszkolu, czyli tzw. zajęcia kierowane i niekierowane.
 3. Nauczyciele, organizując zajęcia kierowane, biorą pod uwagę możliwości dzieci, ich oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji oraz chęci zabawy. Wykorzystują każdą naturalnie pojawiającą się sytuację edukacyjną prowadzącą do osiągnięcia dojrzałości szkolnej.
 4. Zajęcia kierowane są równie ważne jaki czas spożywania posiłków, czas przeznaczony na odpoczynek i charakter tego odpoczynku, uroczystości przedszkolne, wycieczki, czynności samoobsługowe (ubieranie, rozbieranie) oraz samodzielna zabawa.
 5. Na realizacje podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż 5 godzin dziennie.
 6. Realizacją potrzeb rozwojowych dzieci jest dobrze zorganizowana zabawa, zarówno w budynku Przedszkola, jak i na świeżym powietrzu.
 7. Naturalna zabawa dziecka jest powiązana z doskonaleniem motoryki
  i zaspokojeniem potrzeby ruchu, dlatego organizacja zajęć na świeżym powietrzu powinna być elementem codziennej pracy z dzieckiem w każdej grupie wiekowej.
 8. Szczególne znaczenie dla budowy dojrzałości szkolnej mają zajęcia rytmiczne, które powinny być prowadzone w każdej grupie wiekowej oraz gimnastyki, ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń zapobiegających wadom postawy.
 9. Organizacja zabawy, nauki i wypoczynku w Przedszkolu oparta jest na rytmie dnia, czyli powtarzających się systematycznie fazach, które pozwalają dziecku na stopniowe zrozumienie pojęcia czasu i organizacji oraz dają poczucie bezpieczeństwa
  i spokoju, zapewniając mu zdrowy rozwój.
 10. W Przedszkolu, realizuje się podstawę programową wychowania przedszkolnego w zakresie dotyczącym przygotowania dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytym.
 11. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym powinno być włączone w różne działania realizowane w ramach programu wychowania przedszkolnego i powinno odbywać się przede wszystkim w formie zabawy.
  § 27

Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w Przedszkolu:

 • nauczyciel Przedszkola prowadzi dziennik zajęć oraz opracowuje plany miesięczne pracy wychowawczo, dydaktycznej i opiekuńczej zgodnie
  z realizacją programów i podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
 • nauczyciel – specjalista prowadzi dziennik zajęć specjalistycznych,

ROZDZIAŁ X
CZAS PRACY PRZEDSZKOLA

§ 28

 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek dyrektora Przedszkola.
 2. Dzienny czas pracy Przedszkola przy ul.Witkiewicza 1 wynosi 11 godzin i jest czynne w godz. od 6.00 do 17.00 Przedszkole przy ul.Okrzei 56 jest czynne od 6.00 do 16.00 i czas pracy to 10 godzin . Podczas których realizowana jest podstawa wychowania przedszkolnego. W godz. od 8.00 do 13.00 Przedszkole zapewnia bezpłatny pobyt dzieci  w placówce.
 3. Czas pracy poszczególnych oddziałów ustalany jest corocznie przez dyrektora placówki
  w zależności od potrzeb rodziców, prawnych opiekunów dzieci.
 4. Czas pracy Przedszkola w roku szkolnym trwa od 1 września do 31 sierpnia każdego roku.
 5. Przerwa wakacyjna ustalona przez organ prowadzący wykorzystywana jest na wykonanie remontów i czynności porządkowych oraz na pracownicze urlopy wypoczynkowe.

ROZDZIAŁ XI
ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU
I KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA

§ 29

 1. Wysokość opłaty za świadczenia z zakresu wychowania i nauczania, wykraczające poza 5 godzin dziennie ustala się zgodnie z bieżącą Uchwałą Rady Miejskiej
  w Sosnowcu.
 2. Przedszkole organizuje żywienie zbiorowe. Dzieci przebywające w Przedszkolu mogą korzystać z dwóch (śniadanie, obiad) lub trzech posiłków (śniadanie, obiad, podwieczorek). Dzienna stawka żywieniowa ustalana jest przez dyrektora
  w porozumieniu z organem prowadzącym. Koszty wyżywienia dziecka pokrywane są w pełni przez rodziców bądź opiekunów.
 3. Szczegółowe zasady związane z wnoszeniem opłat za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie, opiekę i wyżywienie oraz zwroty w przypadku nieobecności dziecka w Przedszkolu reguluje umowa cywilnoprawna zawierana między Przedszkolem, reprezentowanym przez dyrektora Przedszkola, a rodzicami, prawnymi opiekunami dziecka na dany rok szkolny.
 4. Z wyżywienia mogą również korzystać pracownicy Przedszkola, wnosząc opłatę zgodnie
  z opracowaną kalkulacją na dany rok szkolny, wprowadzoną zarządzeniem dyrektora.
 5. Przedszkole podaje rodzicom dokładną informację o możliwości korzystania
  z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu.
 6. Dziecko 6-letnie objęte jest bezpłatnym nauczaniem w ramach obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego i z tego tytułu nie ponosi opłat zwiazanych z pobytem.
 7. Upoważnionym do stosowania zwolnień lub ulg w odpłatności za usługi świadczone przez Przedszkole jest dyrektor Przedszkola, a wnioskującym rodzice, prawni opiekunowie dziecka przedszkolnego zgodnie z obowiązująca Uchwałą Rady Miasta Sosnowiec.

ROZDZIAŁ XII
ZAKRESY ZADAŃ NAUCZYCIELI ORAZ INNYCH PRACOWNIKÓW

 § 30

 1. W Przedszkolu zatrudnia się dyrektora, nauczycieli oraz pracowników samorządowych na stanowiskach pomocniczych i obsługi.
 2. Zasady zatrudniania nauczycieli, ich prawa i obowiązki reguluje ustawa „Karta Nauczyciela” wraz z przepisami wykonawczymi do niej.
 3. Zasady wynagrodzenia nauczycieli reguluje Uchwała organu prowadzącego .
 4. Zasady zatrudniania pracowników samorządowych, ich prawa i obowiązki reguluje „Ustawa o pracownikach samorządowych”, Kodeks Pracy wraz z przepisami wykonawczymi.
 5. Zasady wynagradzania pracowników samorządowych reguluje Uchwała organu prowadzącego i regulamin wynagradzania.
 6. Wszystkich pracowników zatrudnia i zwalnia dyrektor placówki kierując się:
 • odpowiednio posiadanymi kwalifikacjami,
 • realnymi potrzebami i możliwościami finansowymi Przedszkola,
 • bieżącą oceną ich pracy i postawą etyczno-moralną.
 1. Zakres czynności poszczególnych pracowników ustala dyrektor placówki.
 2. Do zadań wszystkich pracowników Przedszkola należy:
 • sumienne i staranne wykonywanie pracy,
 • przestrzeganie czasu pracy ustalonego w placówce,
 • przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w Przedszkolu porządku,
 • przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów pożarowych,
 • dbanie o dobro Przedszkola, chronienie jego mienia,
 • przestrzeganie w Przedszkolu zasad współżycia społecznego.

  § 31

 1. W Przedszkolu Miejskim nr 52 za zgodą organu prowadzącego utworzone jest stanowisko wicedyrektora.
 2. Zadaniem wicedyrektoa jest zapewnienie sprawnego działania Przedszkola
  w zakresie finansowym i administracyjnym, zapewnienie bezpieczeństwa dzieci,
  a także utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.
 3. Szczegółowy zakres obowiązków wicedyrektora ustala dyrektor Przedszkola.

  § 32

 1. Dyrektor powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóch nauczycieli, zależnie od czasu pracy oddziału i realizowanych zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców.
 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej, nauczyciel opiekuje się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do Przedszkola.
 3. Nauczyciel posiada status funkcjonariusza publicznego. Nauczyciel podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.
 4. Nauczyciel podlega odpowiedzialności porządkowej i dyscyplinarnej za uchybienie godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom.

  § 33

 1. W Przedszkolu zatrudnia się nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym oraz specjalistów prowadzących zajęcia rewalidacyjne.
 2. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem dzieci, troską o ich zdrowie, postawę moralną
  i obywatelską, z poszanowaniem godności osobistej dziecka.
 3. Nauczyciele obowiązani są:
 • rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym im stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami Przedszkola: wychowawczą, dydaktyczną
  i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole,
 • wspierać każdego wychowanka w jego rozwoju,
 • dążyć do pełni własnego rozwoju osobistego,
 • dbać o kształtowanie u wychowanków postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów,
 • kształcić i wychowywać dzieci w umiłowaniu ojczyzny, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.
 1. Do zakresu zadań nauczycieli należy:
 • planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno – wychowawczej zgodnie
  z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonym przez dyrektora programem, ponoszeniem odpowiedzialności za jej jakość i wyniki pracy,
 • wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,
 • prowadzenie obserwacji pedagogicznych, dokumentowanych w ustalony sposób, zakończonych analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki
  w szkole, opracowanie „Informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki
  w szkole podstawowej” dla rodziców,
 • stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania,
 • odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu
  w Przedszkolu i poza jego terenem,
 • współpraca ze specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną pomoc psychologiczno – pedagogiczną, zdrowotną i inną,
 • planowanie własnego rozwoju zawodowego, systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych oraz aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,
 • dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troskę
  o estetykę pomieszczeń,
 • eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci poprzez prowadzenie zajęć indywidualnych, wyrównawczych,
 • prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej
  i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących,
 • czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja jej postanowień
  i uchwał,
 • inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym oraz rekreacyjno – sportowym,
 • realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora, a wynikających z bieżącej działalności placówki,
 • sprawdzanie listy obecności dzieci i potwierdzanie odbytych zajęć dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych własnoręcznym podpisem w dzienniku zajęć
  w tym również godzin nadliczbowych,
 • wspóldziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci, wspólpraca ze specjalistami w zakresie pomocy psychologicznej, pedagogicznej i zdrowotnej.
 1. Do zadań logopedy w Przedszkolu należy w szczególności:
 • diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy dziecka,
 • prowadzenie zajęć logopedycznych oraz konsultacji dla dzieci i rodziców
  w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń,
 • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we wspólpracy z rodzicami dzieci,
 • wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 1. Do zadań terapeuty pedagogicznego nalezy w szczególności:
 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci z zaburzeniami
  i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
 • prowadzenie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych oraz innych zajęć
  o charakterze tarapeutycznym,
 • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym dzieci, we współpracy z rodzicami dzieci,
 • wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 1. Do zadań psychologa należy w szczególności:
 • prowadzenie działań i badań diagnostycznych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz mozliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspieranie mocnych stro dzieci,
 • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w Przedszkolu w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju dziecka,
 • udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznawanych potrzeb,
 • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci,
 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym i poza przedszkolnym,
 • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych
  w sytuacjach kryzysowych,
 • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji
  i uzdolnień dzieci,
 • wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagoicznej.

  § 34

 1. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków
  i utrzymuje kontakt z rodzicami w celu:
 • poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dzieci,
 • ustalenia formy pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,
 • włączenia ich w działalność Przedszkola.
 1. Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w Przedszkolu w ramach:
 • konsultacji indywidualnych zgodnie z harmonogramem,
 • zebrań grupowych dwa razy w roku szkolnym lub częściej na wniosek rodziców lub nauczycieli,
 • każdorazowo na prośbę rodzica.
 1. Formy współpracy Przedszkola z rodzicami:
 • zebrania ogólne,
 • zebrania grupowe,
 • konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem i nauczycielem,
 • kąciki dla rodziców,
 • zajęcia otwarte,
 • warsztaty edukacyjne,
 • wymiana informacji drogą elektroniczną,
 • imprezy i uroczystości z udziałem rodziców.
 1. Rodzice, opiekunowie prawni i nauczyciele zobowiązani są do współdziałania ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.
 2. W przypadku podejrzenia zaniedbania lub krzywdzenia dziecka ze strony rodziców, prawnych opiekunów każdy nauczyciel ma obowiązek zwrócić się z zapytaniem
  o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji do rodziców, prawnych opiekunów, policji, sądu rodzinnego.
 3. Szczegółowe zasady postępowania określa „Procedura postępowania pracowników Przedszkola Miejskiego Nr 52 w przypadku podejrzenia występowania przemocy
  w rodzinie“.
 4. Do podstawowych obowiązków rodziców należy:
 • przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu,
 • przestrzeganie ustaleń zawartych w umowie o świadczenie usług przez Przedszkole Miejskie Nr 52 w Sosnowcu prowadzone przez Gminę Sosnowiec,
 • systematyczne i terminowe uiszczanie opłaty za pobyt dziecka w Przedszkolu,
 • respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,
 • przyprowadzanie i odbieranie dzieci zgodnie z ustalonymi zasadami zapewniającymi dzieciom bezpieczeństwo i zgodnie z rozkładem dnia,
 • przestrzeganie praw dziecka zgodnie z przyjętą przez ONZ Deklaracją Praw Dziecka,
 • dbanie o zewnętrzny wygląd i higienę osobistą dziecka,
 • angażowanie się w działania Przedszkola, aktywny udział w wyborach
  i działaniu w Radzie Rodziców,
 • informowanie nauczycieli oraz dyrektora o sprawach mogących mieć wpływ na zachowanie i postępy dziecka,
 • przestrzeganie zasady przyprowadzania do Przedszkola dziecka zdrowego,
  a w przypadku stwierdzenia przez nauczyciela złego samopoczucia dziecka
  i powiadomienia o tym fakcie rodzica, opiekuna prawnego – niezwłocznego odebrania dziecka z Przedszkola,
 • wspieranie dziacka w działaniach opiekuńczo – wychowawczych,
 • dopełnienie czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego do Przedszkola,
 • zaopatrzenie dziecka w niezbędne przybory i materiały,
 • informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w Przedszkolu,
 • niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,
 • kontaktowanie się z nauczycielami oraz uczestnictwo w zebraniach ogólnych
  i grupowych zajęciach w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,
 • punktualne przyprowadzanie dziecka do Przedszkola, umożliwiające mu udział w organizowanych zajęciach,
 • wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka,
 • interesowanie się sukcesami i porażkami swojego dziecka,
 • zgłaszanie nauczycielowi niedyspozycji (fizycznych, psychicznych) dziecka
  i wszelkie niepokojących objawów w jego zachowaniu, mających wpływ na funkcjonowanie w grupie,
 • inne obowiązki wynikające z uregulowań wewnętrznych Przedszkola.
 1. Za zniszczone przez wychowanków mienie Przedszkola odpowiedzialność materialną ponoszą ich rodzice. Rodzice zobowiązani są naprawić zniszczone mienie lub pokryć koszty jego naprawy albo koszty zakupu nowego mienia.
 2. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego są obowiązani do:
 • dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do Przedszkola,
 • zapewnienia regularnego uczęszcxzania dziecka na zajęcia.
 1. Niespełnienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 2. Przez niespełnienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego
  w Przedszkolu należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w Przedszkolu. Szczegółowy sposób usprawiedliwiania nieobecności reguluje „Procedura usprawiedliwiania nieobecności dziecka w Przedszkolu Miejskim Nr 52 w Sosnowcu“
 3. Rodzice zobowiązani są do wdrażania i przestrzegania zasad postępowania dziecka w Przedszkolu ustalonych w Kodeksie Przedszkolaka.
 4. Rodzice maja prawo do:
 • zapoznania się z realizowanymi w Przedszkolu planami i programami pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej,
 • uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat aktualnego stanu rozwoju i postępów edukacyjnych dziecka,
 • uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka,
 • uzyskania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,
 • otrzymania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej, zgodnie z ich potrzebami,
 • udziału i organizowania wspólnych spotkań z okazji uroczystości przedszkolnych, imprez, zajęć edukacyjnych.

  § 35

 1. Nauczyciel planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną w powierzonym oddziale i odpowiada za jej jakość.
 2. Dyrektor może dokonać zmiany wychowawcy w przypadku, gdy:
 • sam nauczyciel wniesie stosowną prośbę do dyrektora,
 • Rada Rodziców danego oddziału zwróci się do dyrektora z pisemnym wnioskiem o zmianę wychowawcy, wniosek musi być uzasadniony
  i potwierdzony czytelnymi podpisami przez zwykłą większość rodziców (tj.połowa rodziców dzieci oddziału + 1), a dyrektor po przeprowadzeniu wewnętrznego postępowania wyjaśniającego podejmuje decyzję w sprawie rozpatrzenia wniosku.
 1. Nauczyciel lub zespół nauczycieli przedstawia dyrektorowi program wychowania przedszkolnego na dany etap edukacyjny. Program wychowania przedszkolnego może obejmować treści nauczania wykraczające poza zakres treści nauczania ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Program wychowania przedszkolnego powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony. Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej dopuszcza do użytku w Przedszkolu przedstawiony przez nauczyciela lub zespół nauczycieli program wychowania przedszkolnego.
 2. Nauczyciel przeprowadza diagnozę gotowości szkolnej dla dzieci objętych rocznym przygotowaniem przedszkolnym. Realizując zajęcia opiekuńczo – wychowawczo- dydaktyczne uwzględnia on potrzeby i zainteresowania dzieci.
 3. Nauczyciel przygotowuje na piśmie:
 • plany pracy wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej oddziału,
  z wyprzedzeniem jednotygodniowym,
 • dokumentacje obserwacji zachowania i rozwoju dzieci oraz przyrostu umiejętności,
 • sprawozdania z realizacji zadań opiekuńczo – edukacyjnych dwa razy w roku szkolnym,
 • scenariusz zajęć edukacyjnych dla potrzeb zajęć otwartych i koleżeńskich,oraz uroczystości, warsztatów
 1. Dokumentację pedagogiczną w Przedszkolu stanowią:
 • dzienniki zajęć poszczególnych grup;
 • arkusze obserwacji dziecka,
 • arkusze diagnostyczne gotowości szkolnej,
 • dziennik zajęć logopedycznych,
 • dzienniki zajęć innych specjalistów,
 • protokoły rad pedagogicznych,
 • teczka uchwał rady pedagogicznej.

  § 36

 1. Nauczyciel prowadzi obserwację pedagogiczną mającą na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych każdego dziecka oraz dokumentuje te obserwacje poprzez:
 • wywiad z rodzicem i dzieckiem,
 • karty pracy indywidualnej,
 • kartę obserwacji rozwoju dziecka, diagnozę dziecka realizującego roczny obowiązek przygotowania przedszkolnego.
 1. Do końca września danego roku szkolnego przeprowadza się obserwację wstępną
  i diagnozę gotowości szkolnej dla dzieci spełniających obowiązek przedszkolny.
 2. Kolejne etapy postępów dziecka są realizowane zgodnie z obowiązującym prawem, oraz planem pracy Przedszkolai nadzoru pedagogicznego
 3. Arkusz obserwacji przedstawia się do wglądu rodzicom.
 4. Do 30 kwietnia danego roku szkolnego sporządza się dla dzieci realizujących obowiązek przedszkolny informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawwej.

  § 37

 1. Nauczyciele współpracują z instytucjami świadczącymi pomoc materialną, psychologiczną
  i pedagogiczną m.in. z:
 • Publicznymi Poradniami Psychologiczno – Pedagogicznymi w Sosnowcu,
 • Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sosnowcu,
 • Towarzystem Przyjaciół Dzieci w Sosnowcu,
 • Miejskim Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania  Przemocy
  w Rodzinie.
 1. Współpracę ze specjalistami i instytucjami planuje się na każdy rok szkolny, może ona ulegać modyfikacji.

  § 38

 1. W Przedszkolu zatrudnia się następujących pracowników samorządowych na stanowiskach pomocniczych i obsługowych:
 • intendent,
 • pomoc nauczyciela,
 • woźna oddziałowa,
 • kucharz,
 • pomoc kuchenna,
 • konserwator,
 • specjalista ds. BHP.
 1. Zadaniami pracowników samorządowych Przedszkola jest zapewnienie sprawnego działania Przedszkola w zakresie finansowym i administracyjnym, zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, a także utrzymania obiektu i jego otoczenia w ładzie
  i czystości.
 2. Szczegółowe zadania i obowiązki dla poszczególnych pracowników Przedszkola określają ich zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności wynikające
  z niniejszego Statutu, regulaminu pracy,oraz innych wewnętrznych regulaminów
  i zarządzeń dyrektora Przedszkola.
 3. Intendent wykonuje pracę związaną z całością spraw administracyjno-gospodarczych w Przedszkolu. Do zadań intendenta w szczególności należy:
 • opracowywanie jadłospisów w porozumieniu z dyrektorem i kucharką,
 • sporządzanie raportów żywieniowych i wydawanie na ich podstawie artykułów żywnościowych,
 • prowadzenie kalkulacji posiłków i nie dopuszczanie do przekroczenia ustalonych stawek żywnościowych,
 • dokonywanie zakupów żywności, środków czystości i innych artykułów niezbędnych w placówce,
 • prowadzenie ścisłej ewidencji środków trwałych oraz odzieży ochronnej,
 • prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej zgodnie
  z obowiązującymi przepisami,
 • wykonywanie raportów kasowych,
 • czuwanie nad prawidłowym zabezpieczeniem środków pieniężnych,
 • sprawdzanie rachunków pod względem merytorycznym,
 • prowadzenie dokumentacji wymaganej przepisami higieny żywienia zbiorowego i HCCP zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora.
 1. Pomoc nauczyciela Przedszkola zobowiązana jest:
 • spełniać czynności opiekuńczo – obsługowe względem dzieci,
 • wykonywać czynności polecone przez nauczyciela dotyczące opieki nad dziećmi, pomocy w przygotowaniu i organizowaniu zajęć,
 • pomagać w przygotowaniu pomocy do zajęć,
 • wnioskować o objęcie pomocą psychologiczno – pedagogiczną wychowanków,
 • utrzymywać czystość w pomieszczeniach,
 • w grupie gdzie uczęszczają dzieci niepełnosprawne roztaczać nad nimi opiekę,                         a w szczególności dbać o ich bezpieczeństwo,
 • wykonywać inne czynności zlecone przez dyrektora.
 1. Woźna obowiązana jest:
 • utrzymywać czystość w sali zajęć, łazience, pomieszczeniu na pomoce dydaktyczne oraz w innych ogólnych pomieszczeniach Przedszkola, zgodnie
  z przydziałem na bieżący rok szkolny,
 • nakrywać do stołów, znosić naczynia do zmywalni,
 • wykonywać polecenia nauczyciela związane z opieką nad dziećmi,
  a w szczególności wychodzić na spacery i plac przedszkolny wraz z dziećmi
  i nauczycielem,
 • zabezpieczać pomieszczenia oraz cały budynek przedszkolny przed włamaniem,
 • nadzorowac schodzenie się oraz rozchodzenie dzieci poprzez użytkowanie programu TIK-TAK.
 • wykonywać inne czynności zlecone przez dyrektora.
 1. Kucharz obowiązany jest:
 • przyrządzać punktualnie zdrowe i higieniczne posiłki,
 • przyjmować z magazynu i kwitować ich odbiór w raportach żywieniowych oraz dbać o ich racjonalne zużycie,
 • prowadzić magazyn podręczny,
 • przygotować codziennie próby żywieniowe,
 • odpowiadać za stan i użyteczność powierzonego sprzętu kuchennego i dbać
  o jego czystość,
 • brać udział w układaniu jadłospisów,
 • monitorować funkcjonowanie kuchni zgodnie z systemem HCCP,
 • wykonywać inne czynności zlecone przez dyrektora.
 1. Pomoc kucharki obowiązana jest:
 • pomagać kucharzowi przy sporządzaniu posiłków,
 • utrzymywać w czystości i sprawności sprzęt, kuchnię i naczynia kuchenne,
 • wykonywać inne zlecone czynności związane z funkcjonowaniem kuchni
  i żywieniem,
 • przestrzegac przepisów higieny żywienia zbiorowego i HCCP,
 • wykonywać inne czynności zlecone przez dyrektora.
 1. Konserwator, dozorca, palacz c.o. obowiązany jest:
 • dbać o ład i porządek w budynku oraz na terenie całego obiektu,
 • systematycznie kontrolować urządzenia, sprzęt wewnętrzny Przedszkola i stan urządzeń ogrodowych, w razie uszkodzeń samodzielnie naprawiać w/w sprzęty lub zgłaszać dyrektorowi konieczność zastosowania specjalistycznych napraw przez osoby do nich uprawnione,
 • dbać o estetyczny wygląd ogrodu przedszkolnego, stan chodników w obrębie placówki, zwłaszcza w okresie zimowym,
 • wykonywać inne czynności zlecone przez dyrektora.
 1. Specjalista BHP obowizany jest:
 • przeprowadzać szkolenia wstępne i instruktażowe,
 • przeprowadzać przeglądy placówki pod kątem oceny bezpieczeństwa,
 • koordynować i tworzyć bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki,
 • egzekwać przepisy i zasady BHP od pracowników,
 • zajmować się wypadkami pracowników i dzieci,
 • wykonywać inne czynności zlecone przez dyrektora.
 1. Wszystkich pracowników obowiązuje przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa
  i higieny pracy oraz przepisów ppoż, a w szczególności:
 • wspomaganie nauczycieli w wykonywaniu zadań zapewniających bezpieczeństwo dzieci,
 • udzielanie pomocy na prośbę nauczycieli w sytuacjach szczególnie uzasadnionych,
 • informowanie o stwierdzonych zagrożeniach i sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu dzieci.

ROZDZIAŁ XIII
PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECI.                                                                                              PRZYPADKI, W KTÓRYCH DYREKTOR PRZEDSZKOLA MOŻE SKREŚLIĆ DZIECKO Z LISTY UCZNIÓW

 § 39

1 Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w Przedszkolach  oraz innych formach wychowania przedszkolnego. Dyrektor Przedszkola może w szczególnie uzasadnionych przypadkach przyjąć do Przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

2 W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

3 Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne
w Przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego. Niespełnienie obowiązku przedszkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 1. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok.
 2. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie, której dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii psychologiczno – pedagogicznej.
 3. Dzieci w wieku 3-5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego
  w Przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego.
 4. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę pełnej dostępności. Nabór dzieci do Przedszkola odbywa się na podstawie kryteriów rekrutacji ustalonych przez miasto Sosnowiec (uchwały, zarzadzenia) do Przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na dany rok szkolny .

  § 40

 1. Dziecko w Przedszkolu posiada prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka.
 2. Wychowanek Przedszkola ma prawo do:
 • właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej zapewniającej bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą,
 • właściwie zorganizowanego procesu edukacyjnego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej i własnego tempa rozwoju,
 • swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia przedszkolnego, religijnego i światopoglądu, jeśli nie narusza to dobra innych ludzi,
 • rozwijania zainteresowań, zdolności i talentu,
 • sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny postępów w rozwoju psychofizycznym,
 • pomocy w przypadku trudności rozwojowych.
 1. Wychowanek Przedszkola zawsze ma prawo do:
 • akceptacji takim jakim jest,
 • spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje,
 • aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi,
 • aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy,
 • zabawy i wyboru towarzyszy zabaw,
 • wypoczynku, jeśli jest zmęczony,
 • jedzenia i picia, gdy jest głodny i spragniony,
 • zdrowego jedzenia.
 1. Wychowanek Przedszkola ma obowiązek przestrzegania umów społecznych obowiązujących w społeczności przedszkolnej, a zwłaszcza dotyczących:
 • systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych
  i w życiu Przedszkola na miarę własnych możliwości,
 • przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do rówieśników, nauczycieli i innych pracowników Przedszkola,
 • odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę,
 • dbania o własne dobro, ład i porządek w Przedszkolu.
 1. W przypadku notorycznego lekceważenia praw wychowanków lub szczególnego wykroczenia przeciw nim pracowników Przedszkola, dziecko osobiście lub poprzez rodziców zgłasza ten fakt wychowawcy lub dyrektorowi Przedszkola.

  § 41

 1. Dyrektor na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, wydaje decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do Przedszkola w następujących przypadkach:
 • systematycznego zalegania z odpłatnością za Przedszkole, powyżej dwóch okresów rozliczeniowych,
 • nieobecności dziecka ponad dwa tygodnie i nie zgłoszenie tego faktu do Przedszkola,
 • nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego Statutu,
 • jeżeli pobyt dziecka zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu danego dziecka oraz innych dzieci,
 • utajeniu przez rodziców choroby dziecka, która uniemożliwia przebywanie dziecka w grupie.
 1. Skreślenie z listy wychowanków nie dotyczy dziecka odbywającego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.
 2. Szczegółowy tryb postępowania z dzieckiem stwarzającym sytuacje zagrażające zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu i innych dzieci określa „Procedura postępowania z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze i przejawiającym agresję” obowiązująca w Przedszkolu Miejskim Nr 52 w Sosnowcu.
 3. Skreślenia dziecka z listy przyjętych wychowanków w wymienionych przypadkach dokonuje dyrektor, stosując poniższą procedurę:
 • wysłanie do rodziców lub doręczenie pisma informującego o naruszeniu zapisów Statutu za potwierdzeniem odbioru,
 • ustalenie sytuacji dziecka i rodziny, rozmowa – negocjacje dyrektora, psychologa z rodzicami,
 • zasięgnięcie w sytuacji problemowej opinii odpowiednich instytucji zewnętrznych (np. MOPS w Sosnowcu, PPP w Sosnowcu),
 • przedstawienie członkom Rady Pedagogicznej sytuacji nie przestrzegania zapisów Statutu i powtarzających sie uchybień ze strony rodziców dziecka,
 • podjęcie uchwały przez Radę Pedagogiczną w sprawie skreślenia z listy wychowanków,
 • rozwiązanie umowy cywilno – prawnej o świadczeniu usług.
 1. Skreślenie dziecka z listy przyjętych wychowanków następuje w drodze decyzji administracyjnej.
 2. Rodzice mają prawo odwołania się od decyzji o skreśleniu ich dziecka w ciągu 14 dni od jej otrzymania do Prezydenta Gminy Sosnowiec.

ROZDZIAŁ XIV
WARUNKI STOSOWANIA CEREMONIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

 § 42

 1. Ceremoniał jest wewnątrzprzedszkolnym zbiorem ustanowionych i obowiązujących w Przedszkolu Miejskim Nr 52 w Sosnowcu norm zachowania się w czasie uroczystości.
 2. Symbole narodowe:
 • Przedszkole jest instytucja państwową, kształcącą i wychowującą zgodnie
  z tradycjami narodu polskiego,
 • Przedszkole uczy szacunku do symboli narodowych – godła, hymnu i flagi państwowej. Zapoznaje dzieci z historią i znaczeniem tych symboli,
 • uroczystości przedszkolne, podczas których eksponuje sie symbole narodowe powinny przebiegać w podniosłym nastroju i kształtować poszanowanie dla symboli narodowych,
 • godło państwowe umieszcza się w salach zajęć. Dzieci zapoznają się
  z właściwymi formami zachowania się wobec godła państwowego w miejscach publicznych (zdjęcie nakrycia głowy, zachowanie powagi),
 • flagę umieszcza się w miejscu widocznym, nie pochyla sie jej do oddawania honorów, nie może ona również w żadnym wypadku dotykać ziemi,
 • w przypadku ogłoszenia żałoby narodowej flagę można udekorować kirem.

ROZDZIAŁ XV
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 § 43

 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Tryb składania skarg i wniosków określa „Procedura przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania zgłaszanych skarg i wniosków w Przedszkolu Miejskim Nr 52
  w Sosnowcu“.
 3. W przedszkolu obowiązuje „Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych i danych wrażliwych“.
 4. Przedszkole prowadzi własną, planowaną gospodarkę finansową i materiałową, za którą odpowiedzialny jest dyrektor placówki.

  § 44

 1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: nauczycieli, rodziców, pracowników na stanowiskach pomocniczych
  i obsługi.
 2. Statut Przedszkola lub jego nowelizację uchwala się na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, odczytując zebranym pełny jego tekst. Członkowie Rady Pedagogicznej mają prawo wnoszenia poprawek do proponowanego tekstu Statutu. Rada Pedagogiczna głosuje nad nowelizacją Statutu lub uchwala nowy Statut.
 3. Statut jest dokumentem otwartym. Rada Pedagogiczna może wprowadzić do niego zmiany w drodze uchwały w zależności i w oparciu o aktualizowane prawo oświatowe.
 4. Nowelizacja Statutu obliguje dyrektora Przedszkola do opracowania tekstu jednolitego Statutu.
 5. Z treścią Statutu Przedszkola można zapoznać się w gabinecie dyrektora oraz na stronie internetowej Przedszkola.
 6. Z dniem wejścia w życie niniejszego Statutu traci moc Statut Przedszkola Miejskiego Nr 52 w Sosnowcu z dnia 27.04.2016 roku.