PILNE!

Szanowni Rodzice,

Zgodnie z Rozporządzeniem MEiN z dnia 26marca 2021r.w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz Rozporządzeniem MEiN z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Informuję :

Od 12 kwietnia do 18 kwietnia ograniczone będzie stacjonarne funkcjonowanie także naszego przedszkola. Ograniczenie to będzie polegało na prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Nauczyciele w ramach nauczania zdalnego, będą prowadzić działania w oparciu o systematycznie zamieszczane materiały edukacyjne na stronie internetowej przedszkola oraz z wykorzystaniem maili grupowych.

Wyjątki w pracy naszego przedszkola

Zajęcia stacjonarne na pisemny wniosek rodzica będą realizowane tylko dla:

1. rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

2. rodziców dzieci, którzy:

– są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

– realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

– realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem            

   COVID-19

– pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny, wykonują

  działania ratownicze,

– oraz inne określone w w/w rozporządzeniu (§ 2 pkt 4 ppkt 2)

Zapraszam wszystkich Rodziców spełniających kryteria do wypełnienia wniosku. W razie pytań i wątpliwości proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny.

WNIOSEK:

Podstawa prawna:

https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000056101.pdf

Dyrektor 

Pozdrawiamy wszystkich bardzo gorąco, życząc dużo zdrowia.