Regulamin

REGULAMIN PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 52 w SOSNOWCU

I ZASADY OGÓLNE:

  1. Przedszkole jest jednostką budżetową podległą Urzędowi Miasta Sosnowiec.
  2. Nadzór pedagogiczny pełni Śląski Kurator Oświaty
  3. Podstawę przyjęcia dziecka do placówki przedszkolnej stanowi dokładnie wypełniona karta zgłoszenia.
  4. Rekrutacja do przedszkola na kolejny rok szkolny rozpoczyna się w marcu każdego roku i przebiega zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Rekrutacji
  5. Przedszkole jest placówką wychowawczo- dydaktyczną ,która zapewnia opiekę dzieciom od lat 3 do 6 lat. W szczególnych przypadkach od 2,5 lat

II ZASADY SZCZEGÓŁOWE:

1.Przedszkole przy ul. Witkiewicza 1 jest czynne jest od 6:00-17:00 /od poniedziałku do piątku/ ; przy ul. Okrzei 56 Przedszkole jest czynne 7:00 do 16:00/od poniedziałku do piątku/

2.Dzieci przyprowadzane i odbierane są w wyznaczonych godzinach: zgodnie z godzinami określonymi w Umowie

3. Realizacja podstawy programowej odbywa się w godz. 8:00 – 13:00

4. Przedszkole realizuje zadania wychowawczo – dydaktyczne i opiekuńcze zgodnie z rozporządzeniem MEN /podstawa programowa/oraz we współpracy z rodzicami (opiekunami), organizacjami społecznymi oraz instytucjami kulturalno – oświatowymi.

5.Przedszkole realizuje zadania opiekuńcze w zakresie niesienia dzieciom pomocy psychologicznej, pedagogicznej podczas zajęć dydaktycznych są to zajęcia logopedyczne, korekcyjno- kompensacyjne oraz zajęcia o charakterze terapeutycznym

6.Uznając prawo Rodziców do religijnego wychowania dzieci, Przedszkole umożliwia naukę religii tym wychowankom, których Rodzice wyrażają takie życzenie.

7. Zajęcia dodatkowe płatne organizowane są zgodnie z potrzebami rodziców z uwzględnieniem organizacji pracy przedszkola.

8.Rodzice zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola wyłącznie dzieci zdrowe. Nauczyciel nie ma prawa podawania leków dzieciom.

9. Wszystkie dzieci zgłoszone do przedszkola na nowy rok szkolny podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków.Koszty ubezpieczenia pokrywają rodzice we wrześniu danego roku szkolnego.

10. Do przedszkola dzieci przychodzą pod opieką rodziców lub opiekunów, odbierane mogą być wyłącznie przez osoby pełnoletnie i upoważnione. Dzieci nie mogą być odbierane przez osoby będące pod wpływem alkoholu.

11.Informacji o dziecku udzielają tylko nauczyciele pracujący w grupie lub dyrektor przedszkola.

12.Rodzice zobowiązani są podać nauczycielowi pracującemu w grupie aktualny numer telefonu kontaktowego.

13.Rodzice mogą ubiegać się o dofinansowanie pobytu dziecka w przedszkolu MOPS.

14. W przedszkolu obowiązują stałe pory posiłków:

I śniadanie      9:00
obiad             12:00
podwieczorek 14:00

  1. Rodzice zobowiązani są do regularnego uiszczania opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu  (do 10 dnia każdego miesiąca)  w Przedszkolu Miejskim Nr 52 przy ul. Witkiewicza 1
  2. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia. Szczegółowe zasady organizacji przedszkola reguluje Statut Przedszkola dostępny na stronie internetowej przedszkola

15. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora do skreślenia dziecka

z listy dzieci przyjętych do przedszkola w sytuacji, gdy:
– rodzice notorycznie nie przestrzegają regulaminu przedszkola
18.Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone
do przedszkola.

Regulamin przedszkola wprowadza się w życie mając na uwadze, iż wszystkie podejmowane zabiegi mają na względzie tylko dobro dziecka, jego prawidłowy rozwój umysłowy, fizyczny, społeczno-emocjonalny.
Przestrzegając go obopólnie stworzymy naszym wychowankom warunki do prawidłowego rozwoju i radosnego dzieciństwa.