PROGRAMY WŁASNE

„PRZEDSZKOLE CI POWIE, JAK ZADBAĆ O ZDROWIE”

W latach 2018 – 2020 we wszystkich grupach wiekowych jest realizowany program promocji zdrowia pt. „Przedszkole ci powie, jak zadbać o zdrowie” z zakresu edukacji zdrowotnej.

Celami programu są:
– kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych,
– zdobywania wiedzy praktycznej i teoretycznej na temat zdrowego odżywiania i trybu życia,
– doświadczania świata poprzez wszystkie zmysły,
– przełamywania barier w kontakcie z tym, co nieznane i nowe,
– wdrażanie do przestrzegania zasad higieny, kultury, zachowania przy stole, szacunku dla zdrowia,
– rozwijanie sprawności fizycznej,
– czerpanie radości z aktywnego uczestniczenia w zajęciach, zabawach i ćwiczeniach.

Program obejmuje trzy następujące moduły, które zawierają treści programowe:
I. „MY O SIEBIE DBAMY I OTOCZENIE SPRZĄTAMY”
– Kształtowanie nawyku mycia zębów
– Rozwijanie umiejętności nawyku mycia rąk
– Dbanie o zmysły
– Wdrażanie do utrzymania porządku wokół siebie

II. „DZIECI NIE JEDZĄ ŚMIECI”
– Promowanie zdrowego odżywiania
– Przestrzeganie zasad właściwego zachowania się podczas spożywania posiłków
– Przezwyciężenie niechęci do nieznanych potraw
– Dostrzeganie roli i zasad bezpiecznego wykorzystania urządzeń gospodarstwa domowego

III. „WIĘCEJ RUCHU DLA MALUCHÓW”
– Rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej
– Uczestniczenie w zabawach i grach ruchowych
– Uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych
– Zabawy na świeżym powietrzu

Cele programu są zgodne z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego.
Do realizacji w/w celów posłużą metody i formy pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym.

Metody pracy:
• czynne ( samodzielnych doświadczeń, kierowania własną działalnością, zadań, ćwiczeń)
• słowne (rozmowa, objaśnienia, instrukcje)
• percepcyjne ( pokaz, obserwacja, przykład)
• przekazu niezbędnej wiedzy
• organizacji środowiska
• pożądanych zachowań i przyzwyczajeń zdrowotnych
• pobudzania zachowań, które sprzyjają zdrowiu
• aktywizujące (drama, narracja, burza mózgów, techniki twórczego myślenia)
• elementy metody Wspierania Rozwoju – „Terapia bajką”
• metoda gimnastyki twórczej (ekspresyjnej) Rudolfa Labana
• elementy metody Pedagogika Zabawy KLANZA

Formy:
codzienne kształtowanie zdrowych oraz higienicznych nawyków w czynnościach samoobsługowych, pogadanki, uroczystości, udział w programach ogólnopolskich, instruktaż, zabawy dydaktyczne, konkursy, działania praktyczne, wycieczki, warsztaty kulinarne z rodzicami, zajęcia otwarte, ćwiczenia gimnastyczne, zestawy zabaw i ćwiczeń ruchowych, zawody sportowe.

,,PRZEDSZKOLAK NA MEDAL”
To program wychowawczy, który jest realizowany w grupie ,, Pszczółki”  w roku szkolnym 2019/2020

PROGRAM OBEJMUJE TRZY BLOKI TEMATYCZNE:

 1. Ja i moje przedszkole.
 2. Jestem samodzielny.
 3. Dbam o porządek.

Celem programu wychowawczego przedszkola jest wsparcie wielopoziomowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest poprzez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna.

CELE GŁÓWNE:

 • kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych,
 • kształtowanie umiejętności zgodnego obcowania z ludźmi,
 • wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych,
 • uczenie się rozróżniania dobra od zła i rozpoznawania własnych odczuć,
 • rozwijanie poczucia własnej wartości i zdolności emocjonalnej empatii,
 • tworzenie postawy zrozumienia i akceptacji,
 • kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i żywieniowych,
 • wychowanie dla poszanowania świata roślin i zwierząt,
 • kształtowanie wartości rodzinnych, obywatelskich i patriotycznych.

CELE SZCZEGÓŁOWE :

Program wychowawczy jest zgodny z Podstawa Programową Wychowania Przedszkolnego i zawarty jest między innymi w następujących obszarach:

Fizyczny obszar rozwoju dziecka:

1) zgłasza potrzeby fizjologiczne, samodzielnie wykonuje podstawowe czynności higieniczne;

2) wykonuje czynności samoobsługowe: ubieranie się i rozbieranie, w tym czynności precyzyjne, np. zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł;

3) spożywa posiłki z użyciem sztućców, nakrywa do stołu i sprząta po posiłku;

4) komunikuje potrzebę ruchu, odpoczynku itp.;

7) wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką
i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni,

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka:

1) rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem;

2) szanuje emocje swoje i innych osób;

3) przeżywa emocje w sposób umożliwiający mu adaptację w nowym otoczeniu, np. w nowej grupie dzieci, nowej grupie starszych dzieci, a także w nowej grupie dzieci i osób dorosłych; 4) przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu;

5) rozstaje się z rodzicami bez lęku, ma świadomość, że rozstanie takie bywa dłuższe lub krótsze;

6) rozróżnia emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne, ma świadomość, że odczuwają
i przeżywają je wszyscy ludzie;

7) szuka wsparcia w sytuacjach trudnych dla niego emocjonalnie; wdraża swoje własne strategie, wspierane przez osoby dorosłe lub rówieśników;

8) zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji;

9) wczuwa się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia;

10) dostrzega, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania, przejawia w stosunku do nich życzliwość i troskę;

11) dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej.

Społeczny obszar rozwoju dziecka:

1) przejawia poczucie własnej wartości jako osoby, wyraża szacunek wobec innych osób
i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze;

2) odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny, narodu, grupy przedszkolnej, grupy chłopców, grupy dziewczynek oraz innych grup, np. grupy teatralnej, grupy sportowej;

4) używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania, pożegnania, sytuacji wymagającej przeproszenia i przyjęcia konsekwencji swojego zachowania;

5) ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku;

6) nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi, np. szacunek do dzieci i dorosłych, szacunek do ojczyzny, życzliwość okazywana dzieciom
i dorosłym – obowiązkowość, przyjaźń, radość;

7) respektuje prawa i obowiązki swoje oraz innych osób, zwracając uwagę na ich indywidualne potrzeby;

8) obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;

9) komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne
i pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy.

Cele programu są zgodne z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego. Do realizacji treści programowych posłużą metody i formy pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym.

METODY PRACY
– Metody pracy wg M. Kwiatkowskiej:
metody czynne – oparte na działalności dziecka:

 • metoda ćwiczeń,
 • metoda zadań stawianych dziecku,
 • metoda kierowania własną aktywnością dziecka,
 • metoda samodzielnych doświadczeń,
  metody słowne:
 • metoda żywego słowa,
 • instrukcje i objaśnienia,
 • sposoby społecznego porozumiewania,
 • opowiadania, rozmowy,
  metody percepcyjne – opierające się na obserwacjach:
 • metoda przykładu,
 • metoda pokazu i obserwacji,
 • metoda uprzystępniania sztuki.

 FORMY PRACY:
– indywidualna,
– zespołowa.

„POLSKA – MÓJ KRAJ”

Program „POLSKA – MÓJ KRAJ” dostosowany jest do możliwości dzieci 4 – letnich, który ma za zadanie rozbudzenie u najmłodszych poczucia przynależności narodowej oraz znajomości kultury i historii własnego kraju.
Związek z własnym regionem jest sprawą bardzo istotną dla ukształtowania w dziecku poczucia własnej tożsamości. Poznanie kultury własnego regionu powinno rozpocząć się już w przedszkolu, kiedy dziecko jest otwarte na nowe doświadczenia, a co najważniejsze rozpoczyna się kształtowanie poczucia systemu wartości i przynależności do konkretnego miejsca. Regionalizm wyzwala prawdziwe umiłowanie własnej okolicy, zainteresowanie jej tradycją, kulturą, przeszłością, troską o teraźniejszość i przyszłość. Współczesny świat na nowo odkrywa wartości społeczności lokalnych i ich bogactwo kulturowe. Edukacja regionalna jest powiązana z dziejami miasta, regionu, w którym dziecko się urodziło, wychowuje i żyje, ma rodzinę, kolegów, przyjaciół.
Jednym z głównych celów edukacji regionalnej jest budzenie więzi dziecka z ojczyzną. Chcąc wychować patriotę, a potem Europejczyka, od najmłodszych lat warto uświadamiać  dzieciom, że najważniejszy w życiu każdego człowieka jest rodzinny dom, podwórko, potem przedszkole i miasto, czyli moja mała ojczyzna.

„JEMY ZDROWO KOLOROWO”

Program ,,Jemy zdrowo kolorowo” jest programem zdrowotnym realizowanym w grupie Mrówki. Program jest zgodny z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego.
Celem niniejszego programu jest ukazanie dzieciom wartości zdrowia jako potencjału którym dysponują, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za swoje samopoczucie i zdrowie.
Treści programowe realizowane w trakcie zajęć w ramach programu: zdrowe odżywianie, zajęcia kulinarne oraz zachęcanie dzieci do picia wody.
Ewaluacją programu będą – rozmowy kierowane na określony temat, wytwory dziecięce oraz prace konkursowe.

„Z MATEMATYKĄ ZA PAN BRAT”

W roku szkolnym 2019/20120 w grupie Świerszcze realizowany jest program autorski
„Z matematyką za pan brat” oparty na sprawdzonej metodzie dr E. Gruszczyk- Kolczyńskiej pt. „Dziecięca matematyka” .
W świetle  podstawy programowej edukacja matematyczna w przedszkolu polega na umożliwieniu dziecku osiągnięcia odpowiednich kompetencji intelektualnych, przygotowujących do systematycznego przyswajania wiedzy w tym wiedzy matematycznej.
Program „Z matematyką za pan brat” opiera się na założeniu nauki poprzez zabawę i zawiera następujące cele:

Cele główne:

 • stymulowanie rozwoju aktywności dzieci poprzez stosowanie różnorodnych ćwiczeń i zabaw prowadzących do nabycia umiejętności matematycznych.
 • wyzwalanie pozytywnych emocji na rozwinięcie zainteresowania światem matematyki.

Cele szczegółowe: (dziecko)

 • rozumie, że liczby można porządkować, porównywać, dodawać i odejmować,
 • wyodrębnia i nazywa kształt przedmiotów, manipuluje, różnicuje, porównuje i    segreguje figury geometryczne,
 • tworzy rytmiczne układy z figur geometrycznych i innych przedmiotów,
 • określa ciężar przedmiotów, waży je i porównuje,
 • określa pojemność naczyń i dokonuje porównań,
 • rozumie, że czas można nazywać i mierzyć,
 • nazywa części swojego ciała,
 • określa położenie przedmiotów w przestrzeni,
 • określa położenie przedmiotów względem siebie i drugiej osoby,
 • określa prawą i lewą stronę,
 • rozwiązuje proste zagadki logiczne;

METODY PRACY:

1)      metody czynne – oparte na działalności dziecka:

 • metoda ćwiczeń,
 • metoda zadań stawianych dziecku,
 • metoda kierowania własną aktywnością dziecka,
 • metoda samodzielnych doświadczeń.

2)      metody słowne:

 • metoda żywego słowa,
 • instrukcje i objaśnienia,
 • sposoby społecznego porozumiewania,
 • opowiadania, rozmowy,

3)      metody percepcyjne – opierające się na obserwacjach:

 • metoda przykładu,
 • metoda pokazu i obserwacji,

FORMY  PRACY:

 • Indywidualna
 • Grupowa
 • Zbiorowa

Program “Z matematyką za pan brat” dodatkowo zawiera elementy gry w szachy, które uczą twórczego myślenia, rozwijają wyobraźnię, uczą planowania i przewidywania.