Koncepcja pracy

KONCEPCJA PRZEDSZKOLA NR 52 W  SOSNOWCU  NA LATA 2019 – 2024

Podstawa prawna:

 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019r. poz.1148, 1078, 1287, 1680 i 1681).
 • Rozporządzeniem  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2019r. poz. 356).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. 2019 poz. 1627)
 • Zalecenie Rady Unii Europejskiej z 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie.
 • Statut i Roczny Plan Pracy Przedszkola Miejskiego nr 52 w Sosnowcu.

 

O PRZEDSZKOLU

Przedszkole Miejskie Nr 52 jest zlokalizowane przy ul. Witkiewicza 1
w Sosnowcu. Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina  Sosnowiec, a organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Śląski Kurator Oświaty. Funkcję dyrektora od 2004r. pełni mgr Renata Gruba.

Przedszkole jest parterowym budynkiem otoczonym przestrzennym ogrodem, w którym dzieci mogą się bezpiecznie i spokojnie bawić. Duża wagę przywiązujemy do estetycznego wyglądu wnętrza pomieszczeń jak również otoczenia. W przedszkolu znajdują się przestronne, widne sale zajęć z węzłem sanitarnym, szatniami, pomieszczeniami  gospodarczymi, które są  doskonale wyposażone  w potrzebne pomoce dydaktyczne, kąciki zabaw, zabawki oraz meble dostosowane do wieku dzieci.
Z każdej sali jest wyjście na taras i ogród przedszkolny.

Przedszkole funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 600 do 1700 z wyjątkiem przerw ustalonych  z organem  prowadzącym. W czasie godzin pracy placówki odbywają się zajęcia planowane i inicjowane przez nauczycielki oraz podejmowane z inicjatywy dzieci.

Przedszkole Miejskie Nr 52 w Sosnowcu prowadzi nieodpłatną działalność  wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczą w zakresie wychowania przedszkolnego w wymiarze 5 godzin dziennie, pozostały czas przebywania dzieci w placówce jest odpłatny, a wysokość opłaty regulują odrębne przepisy ustalone przez Organ Prowadzący.

Placówka prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę pełnej dostępności. Podstawą zgłoszenia dziecka do Przedszkola jest „karta zgłoszenia dziecka”.

Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną  kadrę  pedagogiczną oraz przyjazny dzieciom personel administracyjno – obsługowy. Wszyscy pracownicy Przedszkola dostrzegają ważną rolę edukacji przedszkolnej w indywidualnym rozwoju dziecka. Zaangażowanie personelu pedagogicznego oraz administracyjno – obsługowego przedszkola umożliwia systematyczny rozwój placówki i wypracowanie strategii jej działania  na miarę Przedszkola XXI wieku. W naszym działaniu kierujemy się również zasadami pedagogiki Janusza Korczaka i przyświeca nam motto:

Dziecko chce być dobre
Je
śli nie umie – naucz
Je
śli nie wie – wytłumacz
Je
śli nie może – pomóż”

Janusz Korczak

CELE I ZADANIA  PRZEDSZKOLA

PRZEDSZKOLE

 1. Osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.
 2. Wspiera wszechstronny rozwój dziecka poprzez rozwój kompetencji kluczowych przedszkolaków, rozumianych jako połączenie wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich do sytuacji.
 3. Dba aby wychowankowie osiągnęli gotowość szkolną i odnosili sukcesy w szkole poprzez realizację  podstawy programowej, programów własnych, osiągnięć wychowawczo – edukacyjnych dzieci.
 4. Stwarza warunki zaspakajania potrzeb edukacyjnych do rozwoju osobowego i ekspresji oraz aktywności twórczej dzieci z wykorzystaniem ich indywidualnych predyspozycji.
 5. Zapewnia swoim wychowankom bezpieczeństwo i stwarza atmosferę akceptacji.
 6. Wprowadza dzieci w świat wartości patriotycznych, proekologicznych i szacunku do swojej małej ojczyzny.
 7. Umacnia więzi rodzinne poprzez poznawanie i pielęgnowanie tradycji.
 8. Kształtuje prawidłowe postawy prozdrowotne.

WIZJA

 PRZEDSZKOLE:

 • przyjazne dziecku, rodzicom i środowisku,
 • miejsce bezpiecznej i radosnej zabawy,
 • miejsce wszechstronnego rozwoju dziecka,
 • gwarancja sukcesu na kolejnym szczeblu edukacji,
 • miejsce do rozwijania spontanicznej ekspresji, twórczości i kreatywności uczuć i myśli,
 • miejsce kształtowania zdrowego i bezpiecznego stylu życia.

MISJA

W naszym przedszkolu dziecko:

 • znajduje możliwość wszechstronnego rozwoju poprzez działalność zabawową i edukacyjną,
 • rozwija aktywność twórczą,
 • rozwija zainteresowania muzyką, kulturą i sztuką,
 • zdobywa wiedzę i umiejętności niezbędne do osiągnięcia sukcesu w życiu dorosłym,
 • spontanicznie i kreatywnie wyraża własne myśli,
 • poznaje zasady prawidłowych nawyków żywieniowych,
 • jest akceptowane takim jakie jest,
 • uczy się życzliwości, przyjaźni, otwarcia na drugiego człowieka, wzajemnego szacunku, kultury bycia,
 • czuje się bezpieczne w życzliwej atmosferze.

PROCES WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNY

Proces wychowawczo-dydaktyczny w naszym Przedszkolu opiera się na rozwoju kompetencji kluczowych, które stanowią integralną część podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

W okresie przedszkolnym dzieci odznaczają się dużą ciekawością świata oraz chłonnością umysłów. W pierwszych latach życia kształtują się możliwości intelektualne, osobowość oraz rozwija się większość wrodzonych predyspozycji (m.in.: zdolność uczenia się, zapamiętywania, posługiwania się językami czy talent matematyczny). Jest to więc najlepszy i najważniejszy okres na działania edukacyjne zmierzające do rozwijania kompetencji kluczowych, ustalonych przez Radę Unii Europejskiej w 2006 roku oraz zmodyfikowanych w roku 2018. Są to:

 1. kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,
 2. kompetencje w zakresie wielojęzyczności,
 3. kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,
 4. kompetencje cyfrowe,
 5. kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się,
 6. kompetencje obywatelskie,
 7. kompetencje w zakresie przedsiębiorczości,
 8. kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

Kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji

Jest to zdolność do skutecznego komunikowania się dziecka w środowisku przedszkolnym z dorosłymi i innymi dziećmi (np. komunikowanie własnych potrzeb, emocji, przetwarzanie i interpretacja pojęć, faktów, opinii) we właściwy i kreatywny sposób.

Rozwijanie tej umiejętności stanowi postawę dalszego uczenia się i innych interakcji językowych. Należy zadbać aby dzieci, umiejętnie wyrażały swoje  myśli
i uczucia, potrafiły we właściwy sposób odbierać i interpretować komunikaty innych, dbały o ich poprawność językowa na miarę swoich możliwości i aby potrafiły dostosować swój komunikat do danej sytuacji i kontekstu.

Działania naszego Przedszkola w celu rozwijania kompetencji w zakresie rozumienia i tworzenia informacji:

 • słuchanie utworów literatury dziecięcej czytanych zarówno przez nauczyciela, jak i zaproszonych gości,
 • wypowiedzi spontaniczne i kierowane na temat przeczytanych utworów,
 • ćwiczenie umiejętności opowiadania o zdarzeniach z przedszkola i umiejętności objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych,
 • ćwiczenia pamięci: nauka wierszy, ról,
 • odgrywanie scenek (drama, zabawy paluszkowe, tatr kukiełkowy, pacynki),
 • występy artystyczne dzieci w uroczystościach przedszkolnych,
 • uczestnictwo w konkursach recytatorskich,
 • zapewnienie wsparcia logopedycznego,
 • ćwiczenia grafomotoryki ręki jako przygotowanie do pisania,
 • wprowadzanie liter, naukę czytania prostych wyrazów i zdań, ćwiczenia usprawniające analizę i syntezę słuchowo-wzrokową,
 • zachęcanie dzieci do korzystania z kącików czytelniczych w salach
 • wyjazdy na spektakle teatralne.

Kompetencje w zakresie wielojęzyczności

Kompetencje te określają zdolność do prawidłowego i skutecznego korzystania z różnych języków w celu porozumiewania się. Pokrywa ona się z kompetencją w zakresie rozumienie i tworzenia informacji ale obejmuje świadomość istnienia odmienności językowej i kulturowej oraz umiejętność uczenia się języków obcych prze całe życie.

Na gruncie przedszkolnym rozwijanie tej kompetencji polega na zaszczepieniu w dzieciach owej świadomości oraz zainteresowaniu ich istnieniem odmienności językowej. Dzieci poprzez zabawy językowe, piosenki, wierszyki, rymowanki uczą się prostych zwrotów w języku obcym, których używają w sytuacjach codziennych –
w zabawie i nauce.

Przyjmuje się, że dziecko kończące przedszkole rozumie i reaguje na bardzo proste polecenia w języku obcym, a przygotowanie do posługiwania się językiem obcym odbywa się przez zabawę.

Działania naszego Przedszkola w celu rozwijania kompetencji
w zakresie wielojęzyczności:

 • udział w zajęciach z językach angielskiego (2x w tygodniu),
 • wykorzystanie metody Total Physical Response (TPR), co w dosłownym tłumaczeniu oznacza reagowanie całym ciałem (metoda nauczania języka obcego poprzez ruch,
 • wykorzystanie metod: metoda bezpośrednia (Direct Method), metoda Audiolingwalna, metoda dramy,
 • organizowanie zabaw muzycznych, ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych i teatralnych. Nauka rymowanek, prostych wierszyków i piosenek,
 • wydawanie dzieciom prostych poleceń w języku angielskim,
 • „Mini słownik dla rodziców”- informacja o wprowadzonym słownictwie,
 • udział w konkursach językowych, plastycznych,
 • opowiadanie i czytanie historyjek wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami.

Kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii.

Kompetencje matematyczne to zdolność rozwijania i wykorzystywania myślenia matematycznego do rozwiązywania problemów wynikających z codziennych sytuacji. Kompetencja ta obejmuje nie tylko wiedzę matematyczną ale także chęci i psychologiczne nastawienie do realizacji zadania lub rozwikłania problemu.

Podstawowe kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych odnoszą się do opanowania, wykorzystywania i stosowania wiedzy oraz sposobów i metod objaśniających świat przyrody przez: eksperymentowanie, obserwowanie zjawisk, sprawdzanie, majsterkowanie, powtarzanie procedur i instrukcji oraz weryfikowanie wiedzy i odnoszenie jej do codziennych sytuacji, które dziecko zna. Kompetencje te zakładają również rozumienie zmian powodowanych przez działalność człowieka rozumienie swojej odpowiedzialności jako obywatela.

Działania naszego Przedszkola w celu rozwijania kompetencji matematycznych w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii:

 • codzienne zabawy w przeliczanie zbiorów, klasyfikowanie, mierzenie, ważenie, rozróżnianie stron: lewa/prawa, określanie kierunków
  i ustalanie położenia przedmiotów w stosunku do własnej osoby,
 • ćwiczenia w posługiwaniu się liczebnikami głównymi i porządkowymi, rozpoznawaniu cyfr, dodawaniu i odejmowaniu w sytuacjach użytkowych,
 • ćwiczenia, zadania, zabawy eksperymentalno-doświadczalne, kulinarne,
 • obserwacje zjawisk atmosferycznych i przyrodniczych np. tęcza, deszcz, burza, opadanie liści z drzew, sezonowa wędrówka ptaków, kwitnienie drzew, zamarzanie wody itp.,
 • prowadzenie czasowych „ogródków” w salach oraz obserwacje na terenie ogrodu przedszkolnego,
 • zabawy mikroskopem, lupą itp.
 • zabawy w kąciku majsterkowicza z wykorzystaniem bezpiecznych narzędzi oraz zabawy konstrukcyjne,
 • wspólne wykonywanie eksperymentów i doświadczeń w celu poznania podstawowych praw fizycznych, chemicznych,
 • eksperymenty plastyczne, wizualizacyjno-przestrzenne i techniczne np. budowle
  i konstrukcje z różnych materiałów także z recyklingu,
 • uświadamianie roli zachowań proekologicznych poprzez akcje zbierania makulatury, zużytych baterii oraz segregację śmieci.

Kompetencje cyfrowe

Rozwijanie tej kompetencji oznacza stopniowe wprowadzanie dziecka w świat wirtualny, aby mogło w pełni rozwijać pozostałe kompetencje. Podstawa programowa zakłada wykorzystanie nowoczesnych technologii do stymulowania samodzielnej aktywności poznawczej przedszkolaków.

Działania naszego Przedszkola w celu rozwijania kompetencji
w zakresie kompetencji cyfrowych:

 • wykorzystanie narzędzi TIK w codziennych zabawach i zajęciach: rzutnik, laptop, tablica interaktywna, komputer,
 • wykorzystanie podczas zajęć dydaktycznych i zabaw tablicy multimedialnej
  i multibooka,
 • wykorzystanie Internetu w codziennych zabawach i zajęciach,
 • udział w konkursach z wykorzystaniem multimediów i programów komputerowych.

Kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się

„Jest to zdolność do autorefleksji, skutecznego zarządzania czasem
i informacjami, konstruktywnej pracy z innymi osobami, zachowania odporności oraz zarządzania własnym uczeniem się i karierą zawodową.”
[1]

Etap przedszkolny stanowi dla dziecka pierwsze doświadczenie z uczeniem się rozumianym jako możliwie świadomy, konsekwentny i usystematyzowany proces nastawiony na osiągniecie konkretnych celów.

Rolą Przedszkola jest rozpoznanie indywidualnych predyspozycji, zdolności
i preferencji dziecka tak aby przygotować go do różnych form nauki – indywidualnej, grupowej oraz stwarzać sytuacje, w których będzie mógł ćwiczyć gospodarowanie czasem przeznaczonym na zabawę i naukę, współpracować w grupie przy wykonywaniu zadania oraz brać odpowiedzialność za własne decyzje
i wyniki własnej działalności. Kompetencje te to też zdolność do stopniowego wychodzenia poza obszar rodziny, do pracy z innymi w grupie przedszkolnej. Należy uczyć dzieci radzenia sobie z konfliktami i skutecznego porozumiewania się w grupie z poszanowaniem  i rozumieniem różnych punktów widzenia, a także rozwijać
w przedszkolach zdolność tworzenia poczucia pewności i odczuwania empatii.

Działania naszego Przedszkola w celu rozwijania kompetencji osobistych, społecznych i w zakresie umiejętności uczenia się:

 • realizacja wszystkich obszarów podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
 • w trakcie codziennych zajęć dzieci nabywają umiejętność obserwacji
  i wyciągania wniosków z własnych działań a dzięki temu uczą się konkretnych zachowań i reakcji,
 • dzieci wdrażane są do samodzielnego zdobywania wiedzy przy pomocy różnorodnych źródeł wiedzy (tradycyjnych i nowoczesnych) oraz do współpracy i współdziałania w zespole, grupie, ale też pracy indywidualnej,
 • praca w grupach mieszanych wiekowo – uczenie się od siebie,
 • wykształceniu u dzieci cech społecznie pożądanych służą tworzone przez dzieci kodeksy zachowania, stosowanie odpowiednio dobranych wzmocnień pozytywnych i konsekwencji,
 • stosowanie zwrotów grzecznościowych, kulturalne zachowanie podczas różnorodnych sytuacji, umiejętność współpracy, otwartość, bezkonfliktowość, tolerancja, przy jednoczesnym eliminowaniu postaw społecznie niepożądanych,
 • realizacja wolontariatu i akcji charytatywnych.

Kompetencje obywatelskie

„Kompetencje obywatelskie to zdolność działania jako odpowiedzialni obywatele oraz pełnego uczestnictwa w życiu obywatelskim i społecznym.” [2] Na etapie przedszkolnym ważne jest, aby dziecko zrozumiało, że istnieją różne społeczeństwa i środowiska z właściwymi sobie obyczajami oraz sposobami funkcjonowania osób, ponad to aby dostrzegało różnorodność zachowań, a stopniowo też postaw. Istotne jest również wzbudzania w dzieciach  otoczeniem domu i przedszkola, zachęcanie do podejmowania działań na rzecz wspólnego dobra i pracy w dziecięcym wolontariacie na miarę ich możliwości.

Działania naszego Przedszkola w celu rozwijania kompetencji obywatelskich:

 • realizacja tych treści odbywa się nieustannie, podczas wszystkich sytuacji z jakimi stykamy się w przedszkolnej rzeczywistości, a ich celem jest wykształcenie u dzieci postaw obywatelskich,
 • budzenie zainteresowania historią swoje rodziny,
 • budzenie zainteresowania kulturą i historią swojej okolicy i kraju,
 • nauka praw dziecka, obywatelskich, równości oraz poszanowania innych osób,
 • rozwijanie postaw patriotycznych po przez obchody, m.in. Dnia Niepodległości, Dnia Flagi,
 • udział w małym wolontariacie – współpraca z Hospicjum Św. Tomasza, udział w akcjach charytatywnych (Unicef, Góra grosza, Pełna miska dla schroniska, zbiórki na rzecz dzieci w Domach Dziecka),
 • wyjścia, wycieczki do różnych miejsc użyteczności publicznych, organizacji (sklep, zakład fryzjerski, poczta, biblioteka, straż pożarna, komisariat, bank)
 • spotkania z przedstawicielami różnych zawodów (np. strażak, policjant, fryzjer, górnik, żołnierz, kolejarz).
 • Kompetencje w zakresie przedsiębiorczości

Kompetencję tę należy rozumieć jako zdolność do wcielania pomysłów, planów, idei w czyn. Bazę tej kompetencji stanowią kreatywności, krytyczne myślenie jak i umiejętności rozwiązywania problemów, podejmowania inicjatywy, wytrwałość oraz na zdolność do wspólnego działania.

Działania przedszkolne w tej materii polegają na budowaniu w dzieciach poczucia sprawstwa poprzez stwarzanie im warunków do samodzielnego eksplorowania świata, doświadczania i eksperymentowania.

Kształtowanie tej kompetencji odbywa się wielopłaszczyznowo i obejmuje wszystkie działania edukacyjne, wychowawcze i opiekuńcze, w których uczestniczy dziecko w Przedszkolu.

Działania naszego Przedszkola w celu rozwijania kompetencji w zakresie przedsiębiorczości:

 • obserwacje przyrody w ogrodzie przedszkolnym,
 • działania twórcze,
 • zabawy na placu zabaw oraz w kącikach zainteresowań,
 • zabawy doświadczalne i eksperymentalne,
 • granie w gry zespołowe i planszowe,
 • współpraca podczas stawiania dzieciom zadań do wykonania w parach, grupach czy zespołach, co pozwala im poczuć się współodpowiedzialnymi za ostateczny efekt podejmowanych działań,
 • warsztaty zainteresowań prowadzone przez nauczycieli,
 • udział w warsztatach i zajęciach edukacyjnych, wycieczkach, eventach
  i wydarzeniach.

Kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej

Kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej to zarówno umiejętność  twórczego rozwijania i wyrażania doświadczeń i emocji za pośrednictwem różnorodnych środków ekspresji: muzyki, sztuk teatralnych, literatury i sztuk wizualnych, jak i  rozumienia sposobów kreatywnego wyrażania i komunikowania pomysłów i znaczeń w różnych kulturach.

Działania naszego Przedszkola w celu rozwijania kompetencji w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej:

 • codzienne działania twórcze: malowanie różnymi technikami, rysowanie, śpiewanie, taniec, gra na prostych instrumentach muzycznych,
 • wystawy prac dzieci: sala, korytarz główny, strona internetowa,
 • udział w uroczystościach przedszkolnych,
 • udział w konkursach przedszkolnych lokalnych i ogólnopolskich o charakterze muzycznym, plastycznym, recytatorskim, językowym,
 • udział w spektaklach teatralnych, seansach filmowych, lekcjach muzealnych, koncertach.

MODEL  ABSOLWENTA

Dziecko:

Wykazuje:

 1. życzliwość i otwartość wobec ludzi,
 2. motywację do uczenia się,
 3. umiejętność przyswajania wiedzy o świecie społecznym przyrodniczym i technicznym,
 4. umiejętność kreatywnego działania,
 5. wytrwałość i koncentrację podczas prac,
 6. umiejętność radzenia sobie ze stresem,
 7. umiejętność współdziałania z rówieśnikami,
 8. tolerancję i akceptację wobec odmiennych postaw i przekonań,
 9. samodzielność w czynnościach samoobsługowych,
 10. wrażliwość na potrzeby innych.

Posiada:

 1. poczucie własnej wartości;
 2. zdolność do porozumiewania się z  innymi w sposób zrozumiały;
 3. wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia;
 4. podstawową wiedzę o świecie przyrodniczym, społecznym i technicznym;

Umie:

 1. cieszyć się z własnych osiągnięć;
 2. odczuwać satysfakcję z wykonywanych samodzielnie zadań;
 3. troszczyć się o własne zdrowie;

Rozumie, zna:

 1. prawa i obowiązki dziecka;
 2. zasady bezpieczeństwa, higieny, dbałości o zdrowie własne i innych;
 3. zasady zdrowego żywienia;
 4. zasady kultury współżycia i współdziałania w społeczeństwie;
 5. symbole narodowe oraz  kulturę i dziedzictwo regionu;
 6. potrzebę szanowania środowiska przyrodniczego;

Poszukuje:

 1. nowej wiedzy;
 2. doświadczeń;
 3. inspiracji do pracy twórczej;
 4. nowych zainteresowań;

Działa:

 1. kreatywnie i twórczo;
 2. samodzielnie;
 3. zgodnie z własnymi potrzebami;

Nie obawia się:

 1. wyrażać własne uczucia;
 2. wykazywać inicjatywę  w działaniu;
 3. reprezentować swoją placówkę i grupę rówieśniczą na zewnątrz;
 4. prezentować swoje pomysły i osiągnięcia edukacyjne;
 5. kontaktu z tym co nowe i nieznane;

SYSTEM WARTOŚCI

 • Twórczość
 • Wytrwałość
 • Szczęście
 • Odwaga
 • Doskonałość
 • Piękno

METODY

Do  realizacji obowiązujących treści programowych wykorzystujemy elementy następujących nowatorskich i aktywnych metod:

 • Zajęcia i zabawy z obszaru edukacji matematycznej E. Gruszczyk – Kolczyńskiej;
 • Ruchu Rozwijającego W. Sherborne;
 • Gimnastyka ekspresyjna R. Labana;
 • Gimnastyka rytmiczna A. i M. Kniessów
 • Pedagogika Zabawy wg Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i animatorów KLANZA;
 • Kinezjologia Edukacyjna Denissona;
 • Metoda Dobrego Startu;
 • Metoda I. Majchrzak;
 • Aktywne Słuchanie Muzyki wg B. Strauss;
 • wybrane metody nauki języków obcych: metoda bezpośrednia (Direct Method), TPR – Total Physical Response, metoda Audiolingwalna, metoda dramy.

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI:

CELE:

 1. dążenie do jednolitości oddziaływań wychowawczo – dydaktycznych przedszkola i środowiska rodzinnego;
 2. poszukiwanie efektywnych sposobów komunikacji z rodzicami;
 3. zapoznanie z obowiązującymi  dokumentami i realizowanymi programami na placówce;
 4. przekazanie informacji na temat osiągniętego poziomu gotowości szkolnej dziecka 6 –  letniego oraz osiągnięć psychorozwojowych w poszczególnych grupach wiekowych;
 5. wspieranie w rozpoznawaniu przyczyn oraz  trudności wychowawczo – dydaktycznych ;
 6. wzmacnianie więzi rodzinnych;
 7. włączanie rodziców do życia przedszkola i grupy;
 8. pedagogizacje rodziców  w celu podnoszenia świadomości edukacyjnej;

FORMY:

 1. Zebrania ogólne z Rodzicami oraz z Radą Rodziców;
 2. Zebrania grupowe w poszczególnych grupach wiekowych;
 3. Konsultacje indywidualne;
 4. Informacje na stronie internetowej przedszkola;
 5. Prowadzenie „Kącika dla Rodziców – prezentacja prac;
 6. Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców i dni otwartych;
 7. Organizowanie uroczystości przedszkolnych, imprez, akcji charytatywnych z udziałem rodziców;
 8. Zachęcanie rodziców do włączania się w organizację imprez, konkursów, wycieczek;
 9. Angażowanie rodziców w prace użyteczne na rzecz grupy i przedszkola.

WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI

CELE:

 1. Rozwijanie zainteresowań i zdolności dzieci;
 2. Kształtowanie postaw społeczni pożądanych;
 3. Promocja placówki w szerszym środowisku;
 4. Kształtowanie nawyków prozdrowotnych;
 5. Kształtowanie nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i innych;
 6. Uwrażliwienie na potrzeby innych;
 7. Rozwijanie postawy altruistycznej;
 8. Poszerzenie kontaktów zawodowych, które mogą zaowocować dalszą współpracą na rzecz placówki i wychowanków.

WSPÓŁPRACA Z PLACÓWKAMI OŚWIATOWYMI:

 1. Sosnowieckie Przedszkola.
 2. Biblioteka Miejska- filia nr 1 w Sosnowcu.
 3. Szkoła Podstawowa Nr 16 w Sosnowcu.
 4. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 2 w Sosnowcu.

INNE INSTYTUCJE:

 1. Muzeum Straży Pożarnej w Mysłowicach.
 2. Muzeum Schoena Sosnowiec.
 3. Teatr Dzieci Zagłębia im J. Dormana w Będzinie.
 4. Teatr Zagłębia w Sosnowcu.
 5. Hospicjum św. Tomasza w Sosnowcu.
 6. Nadleśnictwo „Siewierz”.
 7. Schronisko dla Bezdomnych zwierząt w Sosnowcu Milowice.
 8. Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie.
 9. Kino „Helios” w Sosnowcu.
 10. Kino „Cinema City” w Sosnowcu.
 11. Muzeum Chleba w Radzionkowie.
 12. Miejska Komenda Policji w Sosnowcu.

PROMOCJA PLACÓWKI

Działania promocyjne naszej placówki obejmują:

  1. dbałość o pozytywny wizerunek przedszkola w szerszym środowisku,
  2. prezentowanie życzliwej postawy wobec nowych klientów  przez wszystkich pracowników,
  3. publikacje prasowe, internetowe i  na tablicy ogłoszeń  dotyczące wydarzeń z życia przedszkola,
  4. organizacja uroczystości o charakterze miejskim i lokalnym,
  5. organizacja akcji charytatywnych: Góra Grosza, Zbieramy zużyte baterie, Zbieramy nakrętki, Pola Nadziei, Zbiórka zniczy, Kartka Bożonarodzeniowa, Kartka Wielkanocna, Pełna miska dla schroniska,
  6. prezentacje działań i wydarzeń na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń przedszkola,
  7. dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz  i na zewnątrz budynku,
  8. udział w ogólnopolskich programach i projektach edukacyjnych: „Bezpieczne Przedszkole”, „Dzieciaki Mleczaki”, „Akademia Aquafresh”, „Mamo Tato- wolę wodę”, „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”, „Zdrowo- sportowo”, „Sprzątanie Świata”, „Marzycielska Poczta”, „Cała Polska Czyta Dzieciom”, „Listy do Ziemi”,
  9. interesownie się dalszymi losami absolwentów placówki,
  10. współpraca ze studentami (praktyki studenckie),