DZIAŁANIA INNOWACYJNE

„ODŻYWIAM SIĘ ZDROWO I KOLOROWO”

Adresatami innowacji są dzieci w wieku od 4 do 5 lat uczęszczające do Przedszkola Miejskiego nr 52 w Sosnowcu, do grupy „Świerszcze”. Innowacja jest realizowana w czasie pobytu dzieci w Przedszkolu poprzez: zajęcia edukacyjne, warsztaty kulinarne, zabawy, działania praktyczne, obserwacje i doświadczenia. Innowacja jest dostosowana do możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci zgodnie z planem zajęć dydaktyczno- wychowawczym obowiązującym w Przedszkolu oraz Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego.

Cel głównym jest kształtowanie zdrowego stylu życia poprzez wyrabianie prawidłowych nawyków żywieniowych.

Założenia innowacji to:

  • zdobywanie wiedzy praktycznej i teoretycznej na temat zdrowego odżywiania,
  • zdobywanie nowych doświadczeń poprzez wielozmysłowe poznawania produktów spożywczych,
  • przełamywanie barier w kontakcie z tym, co nieznane i nowe,
  • rozwijanie samoobsługi i sprawności manualnej w posługiwaniu się prostymi narzędziami- akcesoriami kuchennymi,
  • nabywanie szacunku dla pracy, wysiłku własnego i innych,
  • wdrażanie do przestrzegania zasad higieny, kultury spożywania posiłków, zachowania przy stole, szacunku dla jedzenia,
  • czerpanie radości z aktywnego uczestniczenia w warsztatach i zabawach.