NASZ DZIEŃ

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 52

Podstawa wychowania przedszkolnego wskazuje cel wychowania przedszkolnego, zadania profilaktyczno-wychowawcze przedszkola oraz efekty realizacji zadań w postaci celów osiąganych przez dzieci na zakończenie edukacji przedszkolnej.

Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się,
co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

REALIZACJA MIN. 5 GODZIN PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W GODZ OD 08:00 DO 13:00

Cele te są realizowane we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej przedszkola w godzinach od 6 do 17.

06:00 – 08:00
Schodzenie się dzieci. Działania poranne, w tym: czynności opiekuńcze, porządkowe i organizacyjne. Praca stymulacyjno- kompensacyjna i indywidualna realizowana przez nauczyciela. organizowanie wielokierunkowej aktywności dziecka w budynki Przedszkola tj.: ogólnorozwojowe zabawy indywidualne i zespołowe (tematyczne, konstrukcyjne, integracyjne, prace społeczno-użyteczne i porządkowe na rzecz grupy), zabawy dowolne w kącikach tematycznych wg. zainteresowań dzieci.

08:00 – 08:45
Czytanie bajek, zabawy kołowe ze śpiewem, zabawy rytmiczno-ruchowe, gimnastyka poranna zapobiegająca wadom postawy – zabawy ruchowe organizowane w sali.

08:45 – 9:00
Przygotowanie do śniadania. Czynności higieniczne i samoobsługowe.

09:00 – 09:30
Śniadanie
Pełnienie dyżurów, czynności samoobsługowe po śniadaniu, kształtowanie nawyków higienicznych.

09:30 – 11:30
Zajęcia dydaktyczne zgodne z podstawą programową w oparciu o program wychowania przedszkolnego jak również spełniające zadania pracy Przedszkola. Realizowane
w sprzyjających nabywaniu przez dzieci obszarach rozwoju takich jak: fizyczny, emocjonalny, społeczny i poznawczy zgodnie z warunkami i sposobami realizacji.Organizowanie zabaw przygotowujących do nauki czytania i pisania. Zajęcia z języka angielskiego.

Dbanie o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo w ogrodzie przedszkolnym i ruchu drogowym podczas wyjść i spacerów.

11:30 – 12:00
Przygotowanie do obiadu. Dziecko wykonuje podstawowe czynności higieniczne, nakrywa do stołu, spożywa posiłki z użyciem sztućców, wykonuje czynności higieniczne i porządkowe po zakończeniu posiłku.

12:00 – 12:30
Obiad

12:30 – 13:45
Grupy młodsze: poobiedni odpoczynek, muzykoterapia, bajko-terapia (czytanie bajek, czynności opiekuńcze).

Grupy starsze: relaksacja, podejmowanie samodzielnej aktywności poznawczej, zagospodarowanie przestrzeni własnymi potrzebami, ćwiczenia utrwalające wiadomości.
Realizacja programów własnych i ogólnopolskich.

Zajęcia z religii.

13:45 – 14:00
Czynności higieniczne i samoobsługowe. Porządkowanie sali po zabawie.

14:00 – 14:20
Podwieczorek

14:20 – 17:00
Organizowanie wielokierunkowej aktywności dziecka w budynku Przedszkola, ogólnorozwojowe zabawy indywidualne i zespołowe (tematyczne, konstrukcyjne, ruchowe, techniczne, badawcze, integracyjne, gry i zabawy dydaktyczne, działania twórcze, prace społeczno-użyteczne i porządkowe na rzecz grupy), zabawy dowolne w kącikach tematycznych wg. zainteresowań dzieci – wspieranie dziecięcej eksploracji świata, motywowanie go do podejmowania samodzielnych działań, odkrywania zjawisk oraz zachodzących procesów, utrwalania zdobytej wiedzy i umiejętności, inspirowanie do prowadzenia własnych eksperymentów.