PROGRAMY WŁASNE

„PRZEDSZKOLE CI POWIE, JAK ZADBAĆ O ZDROWIE”

W latach 2018 – 2020 we wszystkich grupach wiekowych jest realizowany program promocji zdrowia pt. „Przedszkole ci powie, jak zadbać o zdrowie” z zakresu edukacji zdrowotnej.

Celami programu są:
– kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych,
– zdobywania wiedzy praktycznej i teoretycznej na temat zdrowego odżywiania i trybu życia,
– doświadczania świata poprzez wszystkie zmysły,
– przełamywania barier w kontakcie z tym, co nieznane i nowe,
– wdrażanie do przestrzegania zasad higieny, kultury, zachowania przy stole, szacunku dla zdrowia,
– rozwijanie sprawności fizycznej,
– czerpanie radości z aktywnego uczestniczenia w zajęciach, zabawach i ćwiczeniach.

Program obejmuje trzy następujące moduły, które zawierają treści programowe:
I. „MY O SIEBIE DBAMY I OTOCZENIE SPRZĄTAMY”
– Kształtowanie nawyku mycia zębów
– Rozwijanie umiejętności nawyku mycia rąk
– Dbanie o zmysły
– Wdrażanie do utrzymania porządku wokół siebie

 1. „DZIECI NIE JEDZĄ ŚMIECI”
  – Promowanie zdrowego odżywiania
  – Przestrzeganie zasad właściwego zachowania się podczas spożywania posiłków
  – Przezwyciężenie niechęci do nieznanych potraw
  – Dostrzeganie roli i zasad bezpiecznego wykorzystania urządzeń gospodarstwa domowego

III. „WIĘCEJ RUCHU DLA MALUCHÓW”
– Rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej
– Uczestniczenie w zabawach i grach ruchowych
– Uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych
– Zabawy na świeżym powietrzu

Cele programu są zgodne z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego.
Do realizacji w/w celów posłużą metody i formy pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym.

Metody pracy:
• czynne ( samodzielnych doświadczeń, kierowania własną działalnością, zadań, ćwiczeń)
• słowne (rozmowa, objaśnienia, instrukcje)
• percepcyjne ( pokaz, obserwacja, przykład)
• przekazu niezbędnej wiedzy
• organizacji środowiska
• pożądanych zachowań i przyzwyczajeń zdrowotnych
• pobudzania zachowań, które sprzyjają zdrowiu
• aktywizujące (drama, narracja, burza mózgów, techniki twórczego myślenia)
• elementy metody Wspierania Rozwoju – „Terapia bajką”
• metoda gimnastyki twórczej (ekspresyjnej) Rudolfa Labana
• elementy metody Pedagogika Zabawy KLANZA

Formy:
codzienne kształtowanie zdrowych oraz higienicznych nawyków w czynnościach samoobsługowych, pogadanki, uroczystości, udział w programach ogólnopolskich, instruktaż, zabawy dydaktyczne, konkursy, działania praktyczne, wycieczki, warsztaty kulinarne z rodzicami, zajęcia otwarte, ćwiczenia gimnastyczne, zestawy zabaw i ćwiczeń ruchowych, zawody sportowe.

,,PRZEDSZKOLAK NA MEDAL”

To program wychowawczy, który jest realizowany w grupie ,, Pszczółki”  w roku szkolnym 2020/2021.

PROGRAM OBEJMUJE TRZY BLOKI TEMATYCZNE:

 1. Ja i moje przedszkole.
 2. Jestem samodzielny.
 3. Dbam o porządek.

Celem programu wychowawczego przedszkola jest wsparcie wielopoziomowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest poprzez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna.

CELE GŁÓWNE:

 • kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych,
 • kształtowanie umiejętności zgodnego obcowania z ludźmi,
 • wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych,
 • uczenie się rozróżniania dobra od zła i rozpoznawania własnych odczuć,
 • rozwijanie poczucia własnej wartości i zdolności emocjonalnej empatii,
 • tworzenie postawy zrozumienia i akceptacji,
 • kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i żywieniowych,
 • wychowanie dla poszanowania świata roślin i zwierząt,
 • kształtowanie wartości rodzinnych, obywatelskich i patriotycznych.

CELE SZCZEGÓŁOWE :

Program wychowawczy jest zgodny z Podstawa Programową Wychowania Przedszkolnego i zawarty jest między innymi w następujących obszarach:

Fizyczny obszar rozwoju dziecka:

1) zgłasza potrzeby fizjologiczne, samodzielnie wykonuje podstawowe czynności higieniczne;

2) wykonuje czynności samoobsługowe: ubieranie się i rozbieranie, w tym czynności precyzyjne, np. zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł;

3) spożywa posiłki z użyciem sztućców, nakrywa do stołu i sprząta po posiłku;

4) komunikuje potrzebę ruchu, odpoczynku itp.;

7) wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką
i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka:

1) rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem;

2) szanuje emocje swoje i innych osób;

3) przeżywa emocje w sposób umożliwiający mu adaptację w nowym otoczeniu, np. w nowej grupie dzieci, nowej grupie starszych dzieci, a także w nowej grupie dzieci i osób dorosłych; 4) przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu;

5) rozstaje się z rodzicami bez lęku, ma świadomość, że rozstanie takie bywa dłuższe lub krótsze;

6) rozróżnia emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne, ma świadomość, że odczuwają
i przeżywają je wszyscy ludzie;

7) szuka wsparcia w sytuacjach trudnych dla niego emocjonalnie; wdraża swoje własne strategie, wspierane przez osoby dorosłe lub rówieśników;

8) zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji;

9) wczuwa się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia;

10) dostrzega, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania, przejawia w stosunku do nich życzliwość i troskę;

11) dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej.

Społeczny obszar rozwoju dziecka:

1) przejawia poczucie własnej wartości jako osoby, wyraża szacunek wobec innych osób
i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze;

2) odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny, narodu, grupy przedszkolnej, grupy chłopców, grupy dziewczynek oraz innych grup, np. grupy teatralnej, grupy sportowej;

4) używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania, pożegnania, sytuacji wymagającej przeproszenia i przyjęcia konsekwencji swojego zachowania;

5) ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku;

6) nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi, np. szacunek do dzieci i dorosłych, szacunek do ojczyzny, życzliwość okazywana dzieciom
i dorosłym – obowiązkowość, przyjaźń, radość;

7) respektuje prawa i obowiązki swoje oraz innych osób, zwracając uwagę na ich indywidualne potrzeby;

8) obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;

9) komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne
i pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy.

Cele programu są zgodne z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego. Do realizacji treści programowych posłużą metody i formy pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym.

METODY PRACY
– Metody pracy wg M. Kwiatkowskiej:
metody czynne – oparte na działalności dziecka:

 • metoda ćwiczeń,
 • metoda zadań stawianych dziecku,
 • metoda kierowania własną aktywnością dziecka,
 • metoda samodzielnych doświadczeń,

metody słowne:

 • metoda żywego słowa,
 • instrukcje i objaśnienia,
 • sposoby społecznego porozumiewania,
 • opowiadania, rozmowy,

 • metody percepcyjne – opierające się na obserwacjach:
 • metoda przykładu,
 • metoda pokazu i obserwacji,
 • metoda uprzystępniania sztuki.

 FORMY PRACY:
– indywidualna,
– zespołowa.

„MAŁY CZŁOWIEK W ŚWIECIE PRZYRODY”

Program „Mały człowiek w świecie przyrody” jest programem przyrodniczym realizowanym przez dzieci 5 letnie w grupie „Motyle”.

Program dostosowany jest do potrzeb i możliwości dzieci młodszych. Opracowany został zgodnie z Nową Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego i należy go traktować jako rozszerzenie treści z następujących obszarów edukacyjnych:

II.10) dostrzega, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania, przejawia w stosunku do nich życzliwość i troskę;

 1. 11) dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej.
 2. 18) posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np. tęcza, deszcz, burza, opadanie liści z drzew, sezonowa wędrówka ptaków, kwitnienie drzew, zamarzanie wody, dotyczącymi życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym, korzystania z dóbr przyrody, np. grzybów, owoców, ziół.
 3. 19) podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek,

zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie
z nowoczesnej technologii itd.;

Cele główne:

 • rozbudzanie potrzeby kontaktu z przyrodą,
 • kształtowanie wyobrażeń i pojęć przyrodniczych na podstawie obserwacji
  i doświadczeń,
 • uświadomienie dzieciom potrzeby dbania o rośliny i zwierzęta
 • zapoznanie z podstawowymi zależnościami między środowiskiem i człowiekiem,
 • kształtowanie mądrej i umiejętnej współpracy człowieka z przyrodą,
 • rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności za obecną i przyszłą jakość życia na Ziemi.

Cele szczegółowe:

 • zna zasady segregowania śmieci,
 • rozpoznaje drzewa znajdujące się w ogrodzie przedszkolnym,
 • wie jak dbać o przyrodę,
 • zgodnie współpracuje z innymi dziećmi,
 • czuje się odpowiedzialny za zwierzęta leśne.,
 • rozróżnia warunki atmosferyczne charakterystyczne dla danej pory roku,
 • próbuje owoce i warzywa oraz określa ich smak, zapach i kształt,
 • rozumie potrzebę dokarmiania zwierząt,
 • wie, czym żywią się zwierzęta leśne,,
 • wie jak powinno się ubierać w zależności od pogody i pory roku,
 • dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie,
 • rozpoznaje stany skupienia wody.

Metody pracy wg M. Kwiatkowskiej:

 • metody czynne – oparte na działalności dziecka:
 • metoda ćwiczeń,
 • metoda zadań stawianych dziecku,
 • metoda kierowania własną aktywnością dziecka,
 • metoda samodzielnych doświadczeń,
 • metody słowne:
 • metoda żywego słowa,
 • instrukcje i objaśnienia,
 • sposoby społecznego porozumiewania,
 • opowiadania, rozmowy,
 • metody percepcyjne – opierające się na obserwacjach:
 • metoda przykładu,
 • metoda pokazu i obserwacji,

Formy pracy:

 • indywidualna
 • grupowa
 • zespołowa

„ZAJĘCIA RUCHOWE Z ELEMENTAMI GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ”

W roku szkolnym 2020/2021 w grupie Mrówki realizowany jest program autorski
„Zajęcia ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjnej”. Program przeznaczony jest do realizacji zadań z zakresu gimnastyki korekcyjnej i profilaktyki wad postawy. Ma na celu zapobieganie wadom postawy ciała  lub zahamowanie jej dalszego rozwoju, a tym samym przywrócenie prawidłowej postawy.

Cele główne:

 • Przeciwdziałanie istniejącym wadom i doprowadzenie jej, o ile jest to możliwe do stanu prawidłowego
 • Niedopuszczanie do powstawania wad postawy

Cele szczegółowe:

 • Kształtowanie odruchu prawidłowej postawy ciała.
 • Kształtowanie świadomości dzieci i rodziców o istnieniu wady i jej skutkach w wyniku braku korekcji.
 • Wykształcenie świadomości własnego ciała.
 • Przeciwdziałanie nieprawidłowego nawyku i wytworzenie nawyku prawidłowego.
 • Kształtowanie zdolności do długotrwałego utrzymania postawy skorygowanej.
 • Usprawnianie motoryki dziecka, podnoszenie ogólnej sprawności i wydolności organizmu.
 • Korygowanie zaburzeń statyki ciała i przeciwdziałanie ich pogłębianiu się.
 • Zwiększenie wydolności narządów ruchu, krążenia i oddechowego.
 • Zwiększenie ruchomości w stawach, wydłużenie, skrócenie i wzmocnienie odpowiednich grup mięśniowych.

Program jest oparty na założeniach PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO:

Osiągnięcia dziecka na koniec wychowania przedszkolnego

I Fizyczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

(…..)

 1. komunikuje potrzebę ruchu, odpoczynku itp.;
 2. uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne;
 1. wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała;
 2. wykazuje sprawność ciała i koordynację w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie systematycznej nauki czynności złożonych, takich jak czytanie i pisanie;

METODY PRACY:

 • metodę zabawowo-naśladowczą,
 • metodę bezpośredniej celowości ruchu (zadaniowa),
 • metoda ruchowej ekspresji twórczej,
 • metoda ścisła,
 • metody twórcze – ruchowej ekspresji twórczej R. Labana, C. Orffa – powiązanie ruchu z  muzyką, ruchu rozwijającego W. Scherborne.

FORMY  PRACY:

 • Indywidualna
 • Grupowa
 • Zbiorowa

FORMY AKTYWNOŚCI DZIECKA:

 • Ćwiczenia gimnastyczne
 • Zabawy ruchowe
 • Gry ruchowe
 • Forma stacyjna
 • Tor przeszkód
 • Współzawodnictwo indywidualne i zespołowe
 • Ćwiczenia indywidualne
 • Ćwiczenia przy muzyce