PROGRAMY WŁASNE

„PRZEDSZKOLE CI POWIE, JAK ZADBAĆ O ZDROWIE”

W latach 2020 – 2025 we wszystkich grupach wiekowych jest realizowany program promocji zdrowia pt. „Przedszkole ci powie, jak zadbać o zdrowie” z zakresu edukacji zdrowotnej.

Celami programu są:
– kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych,
– zdobywania wiedzy praktycznej i teoretycznej na temat zdrowego odżywiania i trybu życia,
– doświadczania świata poprzez wszystkie zmysły,
– przełamywania barier w kontakcie z tym, co nieznane i nowe,
– wdrażanie do przestrzegania zasad higieny, kultury, zachowania przy stole, szacunku dla zdrowia,
– rozwijanie sprawności fizycznej,
– czerpanie radości z aktywnego uczestniczenia w zajęciach, zabawach i ćwiczeniach.

Program obejmuje trzy następujące moduły, które zawierają treści programowe:
I. „MY O SIEBIE DBAMY I OTOCZENIE SPRZĄTAMY”
– Kształtowanie nawyku mycia zębów
– Rozwijanie umiejętności nawyku mycia rąk
– Dbanie o zmysły
– Wdrażanie do utrzymania porządku wokół siebie

 1. „DZIECI NIE JEDZĄ ŚMIECI”

  – Promowanie zdrowego odżywiania

  – Przestrzeganie zasad właściwego zachowania się podczas spożywania posiłków

  – Przezwyciężenie niechęci do nieznanych potraw

  – Dostrzeganie roli i zasad bezpiecznego wykorzystania urządzeń gospodarstwa domowego

III. „WIĘCEJ RUCHU DLA MALUCHÓW”
– Rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej
– Uczestniczenie w zabawach i grach ruchowych
– Uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych
– Zabawy na świeżym powietrzu

Cele programu są zgodne z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego.
Do realizacji w/w celów posłużą metody i formy pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym.

Metody pracy:
• czynne ( samodzielnych doświadczeń, kierowania własną działalnością, zadań, ćwiczeń)
• słowne (rozmowa, objaśnienia, instrukcje)
• percepcyjne ( pokaz, obserwacja, przykład)
• przekazu niezbędnej wiedzy
• organizacji środowiska
• pożądanych zachowań i przyzwyczajeń zdrowotnych
• pobudzania zachowań, które sprzyjają zdrowiu
• aktywizujące (drama, narracja, burza mózgów, techniki twórczego myślenia)
• elementy metody Wspierania Rozwoju – „Terapia bajką”
• metoda gimnastyki twórczej (ekspresyjnej) Rudolfa Labana
• elementy metody Pedagogika Zabawy KLANZA

Formy:
codzienne kształtowanie zdrowych oraz higienicznych nawyków w czynnościach samoobsługowych, pogadanki, uroczystości, udział w programach ogólnopolskich, instruktaż, zabawy dydaktyczne, konkursy, działania praktyczne, wycieczki, warsztaty kulinarne z rodzicami, zajęcia otwarte, ćwiczenia gimnastyczne, zestawy zabaw i ćwiczeń ruchowych, zawody sportowe.

,,ABC WYCHOWANIA”

Program wychowawczy pt. „ABC wychowania ” jest przeznaczony dla dzieci 3-4 letnich, który będzie realizowany w grupach „Pszczółki” i „Motyle” w roku szkolnym 2022/2023.
Ma za zadanie wspierania wszechstronnego rozwoju dzieci oraz poprawę ich zachowań i postaw.
Poprzez zabawy i gry grupowe niwelujemy egocentryzm dziecka w wieku przedszkolnym, wdrażamy je konieczności dostosowania się do pewnych zasad i reguł wspólnej zabawy.

Cele ogólne programu:

 • Kształtowanie umiejętności społecznych: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych;
 • Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych.
 • Kształtowanie umiejętności zabawy i pracy w grupie w trakcie zajęć samorzutnych i zorganizowanych w przedszkolu i poza budynkiem przedszkolnym.
 • Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych
 • Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku
 • Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej
 • Wspieranie rodziców w ich działaniach wychowawczych.

Program obejmuje bloki tematyczne:

 • JESTEM KULTURALNY I KOLEŻEŃSKI
 • JESTEM SAMODZIELNY
 • KONTROLUJĘ SWOJE ZACHOWANIE
 • DBAM O BEZPIECZEŃSTWO
  – W przedszkolu
  – W domu
  – Na ulicach i drogach
  – W najbliższym otoczeniu
 • KOCHAM MOJĄ RODZINĘ I MÓJ KRAJ

Realizacja programu wychowawczego „ABC wychowania” odbywa się w tracie zajęć dydaktycznych, w zajęciach porannych, popołudniowych oraz podczas udziału dzieci w uroczystościach grupowych np. „Pasowanie na Przedszkolaka”, „11 listopada Dzień Niepodległości”, „Wigilijka”, „Dzień Babci i Dziadka”,” Święto Rodziny”, „Dzień Dziecka”.

„DBAMY O PRAWIDŁOWĄ POSTAWĘ CIAŁĄ”

W roku szkolnym 2022/2023 w grupie Mrówki realizowany jest program własny z gimnastyki korekcyjnej pt. „Dbamy o prawidłową postawę ciała”, którego celem jest zapobieganie wadom postawy ciała.  Program opiera się na „Podstawie programowej wychowania przedszkolnego”, „Gry i zabawy ruchowe” R.Trześniowskiego, „Wychowanie fizyczne” K.Wlaźnik  , a także  doświadczeniu autorki.

Dzieci uczestnicząc w w/w. programie dbają o ogólną sprawność fizyczną i koordynację ruchową, która jest źródłem zabawy i radości. Realizacja programu umożliwia dzieciom opanowanie umiejętności przyjmowania prawidłowej postawy ciała co jest niezbędnie dla zdrowia każdego człowieka. Świadome uczestnictwo w zajęciach pozwala na kształtowanie potrzeby samokontroli prawidłowej postawy ciała.

Cele ogólne programu:
Wspomaganie  harmonijnego rozwoju dziecka poprzez kształtowanie umiejętności ruchowych oraz prawidłowych nawyków  postawy ciała.

Cele szczegółowe:

 • Możliwość zaspokajania naturalnej potrzeby własnego  ciała
 • Rozwijanie sprawności  ruchowej
 • Kształtowanie wszechstronnego rozwoju dziecka
 • Opanowanie czucia dobrej postawy w różnych pozycjach ciała
 • Wzmocnienie mięśni całego ciała poprzez ćwiczenia gimnastyczne
 • Kształtowanie nawyku prawidłowej postawy
 • Wdrażanie do rekreacji  ruchowej
 • Nabywanie umiejętności współdziałania w grupie
 • Rozwijanie u dzieci poczucia własnej wartości
 • Doskonalenie sprawności ogólnej
 • Kształtuje szybkość reakcji
 • Wdrażanie dzieci do samokontroli i samooceny podczas zajęć
 • Wdrażanie do ćwiczeń i zabaw w domu

Pożądane osiągnięcia dziecka:
Dziecko po zakończeniu cyklu dodatkowych zajęć ruchowych z elementami gimnastyki korekcyjnej przejawia wiele  pożądanych umiejętności i postaw:

 • Czynnie uczestniczy w procesie edukacyjnym
 • Wykazuje troskę o zachowanie prawidłowej postawy ciała
 • Nabywa umiejętności  współdziałania w grupie
 • Potrafi ocenić swoją postawę
 • Kształtuje własną sprawność  ruchową
 • Wzmocnia mięśnie ciała
 • Wzmocnia obraz samego siebie poprzez zdobyte umiejętności
 • Wyrobia w sobie samokontrolę i samoocenę
 • Rozumie potrzebę ruchu
 • Potrafi zademonstrować ćwiczenie i nauczyć  zabawy

Metody pracy:

 • metodę zabawowo-naśladowczą,
 • metodę bezpośredniej celowości ruchu (zadaniowa),
 • metoda ruchowej ekspresji twórczej,
 • metoda ścisła,
 • metody twórcze – ruchowej ekspresji twórczej R. Labana, C. Orffa – powiązanie ruchu z  muzyką, ruchu rozwijającego W. Scherborne.

Formy pracy:

 • Indywidualna
 • Grupowa
 • Zbiorowa

„GRY I ZABAWY Z MATEMATYKĄ”

Program własny „Gry i zabawy z matematyką” został skonstruowany na podstawie koncepcji Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej zawartej w „Dziecięcej matematyce”. Program jest przeznaczony dla dzieci 5/6 – letnich na rok szkolny 2022/2023 realizowany w grupie „Mrówki”.
Program zakłada poszerzanie zajęć o tematykę związaną z edukacją matematyczną, która pozwoli na poprawę gotowości szkolnej z tego zakresu oraz zapobiegnie pojawieniu się negatywnych emocji poprzez wzmacnianie pozytywnych doświadczeń związanych z edukacją matematyczną. Zadaniem planu jest wszechstronny rozwój dzieci w zakresie umiejętności matematycznych, jak i przełożenia ich na czynności w praktycznym życiu.

Celem głównym programu jest wszechstronny rozwój i doskonalenie myślenia matematycznego u dzieci w wieku 5/6 lat oraz wykorzystanie informacji zdobytych w trakcie uczestnictwa w zajęciach z w/w programu własnego podczas czynności życia codziennego. Program zakłada kształtowanie odporności emocjonalnej dzieci szczególnie potrzebnej dla dzieci 6 – letnich przygotowujących się do rozpoczęcia edukacji szkolnej. Uczestnictwo w programie rozwinie kreatywność oraz samodzielność u dzieci.

Metody pracy wg Wincentego Okonia:

 • Metoda asymilacji wiedzy (pogadanka, dyskusja, opis)
 • Metody samodzielnego dochodzenia do wiedzy (metoda problemowa, gry dydaktyczne)
 • Metody praktyczne (metoda ćwiczebna)

Formy pracy

 • Indywidualna
 • Grupowa
 • Zbiorowa

Program składa się z następujących bloków tematycznych:

 • Orientacja przestrzenna i umiejętności społeczne;
 • Rytm i rytmiczna organizacja czasu;
 • Kształtowanie umiejętności liczenia, a także dodawania i odejmowania;
 • Wspomaganie rozwoju operacyjnego rozumowania;
 • Rozwijanie umiejętności mierzenia długości;
 • Klasyfikacja;
 • Układanie i rozwiązywanie zadań arytmetycznych jako dalsze doskonalenie umiejętności rachunkowych dzieci;
 • Zapoznanie dzieci z wagą i sensem ważenia;
 • Mierzenie płynów i sens mierzenia;
 • Intuicja geometryczna, czyli kształtowania pojęć geometrycznych;
 • Konstruowanie  gier przez dzieci.

„MAŁY EKOLOG”

Program przyrodniczy „Mały ekolog” skierowany jest dla dzieci 5-6 letnich i realizowany będzie w grupie „Świerszcze” podczas całego pobytu dzieci w przedszkolu, a jego treści będą integrować się z treściami edukacyjnymi.

Z uwagi na to, że uczenie się jest procesem aktywnym, dlatego dużą rolę będą odgrywały tutaj metody aktywizujące. Dziecko może stać się aktywnym uczestnikiem, współdecydować o tym, czego i w jaki sposób chce się uczyć. Swoista wrażliwość dziecka, jego zdolność do wnikliwej obserwacji przyrody, a przede wszystkim ciekawość i radość jaką wykazuje ono w bezpośrednim kontakcie z przyrodą daje nauczycielowi nieograniczone wręcz możliwości różnicowania form edukacji przyrodniczej i ekologicznej.

Cele główne:

 1. rozbudzanie potrzeby kontaktu z przyrodą,
 2. kształtowanie wyobrażeń i pojęć przyrodniczych na podstawie obserwacji i doświadczeń,
 3. uświadomienie dzieciom potrzeby dbania o rośliny i zwierzęta
 4. zapoznanie z podstawowymi zależnościami między środowiskiem i człowiekiem,
 5. kształtowanie mądrej i umiejętnej współpracy człowieka z przyrodą,
 6. rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności za obecną i przyszłą jakość życia na Ziemi.

Metody pracy wg M. Kwiatkowskiej:

 • metody czynne
 • metody słowne
 • metody percepcyjne
 • metody aktywzujące

Formy pracy:

 • Indywidualna
 • Grupowa
 • Zbiorowa

Największe walory posiadają formy bezpośredniego poznawania przyrody, do których zaliczamy:

 • zajęcia w ogrodzie
 • zajęcia w kąciku przyrody
 • organizowanie spacerów i wycieczek
 • literatura przyrodnicza
 • wykorzystanie nowoczesnych technologii

Program „Mały ekolog” zawiera cztery bloki tematyczne:

 • Jesień
 • Zima
 • Wiosna
 • Lato

„POZNAJEMY KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ”

W grupie „Biedronki” w roku szkolnym 2022/2023 realizowany jest program własny pt. „Poznajemy kraje Unii Europejskiej”
Od najmłodszych lat dzieci poznają otaczający ich świat przez własne doświadczenia, uzyskiwane informacje, a także przez odpowiedzi na zadawane pytania. Tę ciekawość i pogoń za nowością należy ciągle rozwijać w trwałe zainteresowania zwiększając zasób wiedzy. Będzie to możliwe wówczas, jeżeli realizować będziemy zadania poznawcze, kształcące i wychowawcze przewidziane przez program nauczania.

Dziecko spontaniczne i aktywne ma badać i odkrywać rzeczywistość, doświadczać i przeżywać, bo tak zdobywana wiedza ma największą wartość, jest pełniejsza i trwalsza. Propozycje wspólnej pracy (nauczyciela i dziecka) muszą uwzględniać fakt dostosowania się wychowanka do wymogów życia w szerszej społeczności.
Realizowane będą zadania dostosowane do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka.
Poprzez realizacje zaplanowanych zadań dziecko pozna Unie Europejską i kilka wybranych krajów do niej należących ,w tym swoje państwo Polskę. Pozna kilka podstawowych słów w języku poznawanego kraju. Nabędzie świadomości, że jest mieszkańcem Europy – kraju należącego do wspólnoty – Unii Europejskiej. Program zakłada osiąganie przez dzieci umiejętności twórczego wykorzystywania zdobytej wiedzy o krajach Unii Europejskiej.

Cele główne:

 • poszerzenie wiedzy o krajach Unii Europejskiej,
 • wdrażania do podejmowania samodzielnych działań w celu zdobycia wiedzy,
 • ułatwienie zrozumienia informacji dotyczących Unii Europejskiej,

Cele szczegółowe:

 • rozpoznaje i nazywa symbole Unii Europejskiej (flaga , hymn)
 • poznaje zwyczaje, tradycje charakterystyczne dla krajów Unii Europejskiej
 • rozpoznaje symbole narodowe innych krajów Unii Europejskiej,
 • zna i nazywa symbole własnego kraju (barwy, hymn, godło),
 • wie, czym są symbole narodowe
 • odnosi się z szacunkiem do problematyki poznawania życia ludzi innych narodowości,
 • zna kilka zwrotów w języku obcym

Metody pracy:

metody czynne – oparte na działalności dziecka:

 • metoda zadań stawianych dziecku,
 • metoda kierowania własną aktywnością dziecka,
 • metoda samodzielnych doświadczeń,

metody słowne:

 • metoda żywego słowa,
 • instrukcje i objaśnienia,
 • opowiadania, rozmowy,

Formy pracy:

 • indywidualna
 • grupowa
 • zespołowa