Koncepcja pracy

KONCEPCJA PRZEDSZKOLA NR 52 W  SOSNOWCU   NA LATA 2014 – 2019

Podstawa prawna:

 1. Ustawia o systemie oświaty z 7 września 1991 z późn. zmianami
 2. Rozporządzeniem  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
 3.  Rozporządzenia MEN z dnia z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.
 4.  Nierozłączną częścią Koncepcji Pracy Przedszkola  Nr 52 jest Statut i Roczny Plan Pracy Przedszkola

O PRZEDSZKOLU

Przedszkole Miejskie Nr  52 jest zlokalizowane przy ul. Witkiewicza 1 i Okrzei 56 w Sosnowcu, Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina  Sosnowiec, a organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest  Śląski Kurator Oświaty. Funkcję dyrektora pełni  od  2004r  mgr Renata Gruba.

Przedszkole jest parterowym budynkiem otoczonym   przestrzennym ogrodem, w którym dzieci mogą się bezpiecznie i spokojnie bawić.  Duża wagę przywiązujemy do estetycznego wyglądu wnętrza pomieszczeń jak również otoczenia. W przedszkolu znajdują się  przestronne, widne sale zajęć z węzłem sanitarnym,  szatniami, pomieszczeniami gospodarczymi, które są  doskonale wyposażone  w potrzebne pomoce dydaktyczne, kąciki zabaw, zabawki oraz meble dostosowane do wieku dzieci. Z każdej sali jest wyjście na tras i ogród przedszkolny.
Przedszkole funkcjonuje od poniedziałku  do piątku z wyjątkiem przerw ustalonych  z organem  prowadzącym. W godzinach od 600 do 1700 przy ulicy Witkiewicza 1 , godzinach od 700 do 1600 przy ulicy Okrzei 56.
W czasie godzin pracy  placówki odbywają się zajęcia planowane i inicjowane przez nauczycielki oraz podejmowane z inicjatywy dzieci.
Przedszkole Miejskie Nr  52 w Sosnowcu prowadzi nieodpłatną działalność  wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczą w zakresie wychowania przedszkolnego w wymiarze 5godzin dziennie, pozostały czas przebywania dzieci w placówce jest odpłatny, a wysokość opłaty regulują odrębne przepisy ustalone przez Organ Prowadzący.
Placówka prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę pełnej dostępności. Podstawą zgłoszenia dziecka  do Przedszkola jest „karta zgłoszenia dziecka”.
Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną  kadrę  pedagogiczną oraz przyjazny dzieciom personel administracyjno – obsługowy.
Wszyscy pracownicy Przedszkola dostrzegają ważną rolę  edukacji przedszkolnej w indywidualnym rozwoju dziecka. Zaangażowanie  personelu pedagogicznego oraz administracyjno – obsługowego Przedszkola umożliwia systematyczny rozwój placówki i wypracowanie strategii jej działania  na miarę Przedszkola XXI wieku.

Dziecko chce być dobre
Je
śli nie umie – naucz
Je
śli nie wie – wytłumacz
Je
śli nie może – pomóż”

Janusz Korczak

 

CELE I ZADANIA  PRZEDSZKOLA

PRZEDSZKOLE

 1. Dba aby wychowankowie osiągnęli gotowość szkolną i odnosili sukcesy w szkole poprzez realizację  podstawy programowej, programów własnych, osiągnięć wychowawczo – edukacyjnych dzieci.
 2. Stwarza warunki zaspakajania potrzeb edukacyjnych do rozwoju osobowego i ekspresji oraz aktywności twórczej dzieci z wykorzystaniem ich indywidualnych predyspozycji.
 3. Zapewnia swoim wychowankom bezpieczeństwo i stwarza atmosferę akceptacji.
 4. Wprowadza dzieci w świat wartości patriotycznych ,proekologicznych i szacunku do swojej małej ojczyzny.
 5. Umacnia więzi rodzinne poprzez poznawanie i pielęgnowanie tradycji.
 6. Kształtuje prawidłowe postawy prozdrowotne.

WIZJA

 PRZEDSZKOLE:

 • przyjazne dziecku, rodzicom i środowisku;
 • miejsce bezpiecznej i radosnej zabawy;
 • gwarancja sukcesu na kolejnym szczeblu edukacji
 • miejsce do rozwijania spontanicznej ekspresji, twórczości i kreatywności uczuć i myśli;
 • miejsce kształtowania zdrowego i bezpiecznego stylu życia;

MISJA

W naszym przedszkolu dziecko:

 • znajduje możliwość indywidualnego rozwoju poprzez działalność zabawową i edukacyjną;
 • Rozwija aktywność twórczą;
 • Rozwija zainteresowania muzyką, kultura i sztuką;
 • Zdobywa wiedzę i umiejętności niezbędne do osiągnięcia sukcesu w życiu dorosłym;
 • Spontanicznie i kreatywnie wyraża własne myśli
 • Poznaje zasady prawidłowych nawyków żywieniowych;
 • Czuje się bezpieczne w życzliwej atmosferze.

MODEL  ABSOLWENTA

Dziecko:

Wykazuje:

 1. życzliwość i otwartość wobec ludzi;
 2. motywację do uczenia się;
 3.  umiejętność przyswajania wiedzy o świecie społecznym przyrodniczym i technicznym.
 4. wytrwałość i koncentrację podczas pracy;
 5. umiejętność radzenia sobie ze stresem;
 6. umiejętność współdziałania z rówieśnikami;
 7. tolerancję i akceptację wobec odmiennych postaw i przekonań;
 8. samodzielność w  czynnościach samoobsługowych;
 9. wrażliwość na potrzeby innych;

Posiada:

 1. poczucie własnej wartości;
 2. zdolność do porozumiewania się z  innymi w sposób zrozumiały;
 3. wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia;
 4. podstawową wiedzę o świecie przyrodniczym, społecznym i technicznym;

Umie:

 1. cieszyć się z własnych osiągnięć;
 2. odczuwać satysfakcję z wykonywanych samodzielnie zadań;
 3. troszczyć się o własne zdrowie;

Rozumie, zna:

 1. prawa i obowiązki dziecka;
 2. zasady bezpieczeństwa, higieny, dbałości o zdrowie własne i innych;
 3.  zasady zdrowego żywienia;
 4.  zasady kultury współżycia i współdziałania w społeczeństwie;
 5.  symbole narodowe oraz  kulturę i dziedzictwo regionu;
 6. potrzebę szanowania środowiska przyrodniczego;

Poszukuje:

 1. nowej wiedzy;
 2. doświadczeń;
 3. inspiracji do pracy twórczej;
 4. nowych zainteresowań;

Działa:

 1. kreatywnie i twórczo;
 2.  samodzielnie;
 3. zgodnie z własnymi potrzebami;

Nie obawia się:

 1. wyrażać własne uczucia;
 2. wykazywać inicjatyw e w działaniu;
 3. reprezentować swoją placówkę i grupę rówieśniczą na zewnątrz;
 4. prezentować swoje pomysły i osiągnięcia edukacyjne;
 5. kontaktu z tym co nowe i nieznane;

SYSTEM WARTOŚCI

 • Twórczość
 • Wytrwałość
 • Szczęście
 • Odwaga
 • Doskonałość
 • Piękno

METODY

Do  realizacji obowiązujących treści programowych wykorzystujemy elementy następujących nowatorskich i aktywnych metod:

 • Zajęcia i zabawy z obszaru edukacji matematycznej E. Gruszczyk – Kolczyńskiej;
 • Ruchu Rozwijającego W. Sherborne;
 • Gimnastyka ekspresyjna R. Labana;
 • Gimnastyka rytmiczna A. i M. Kniessów
 • Pedagogika Zabawy wg Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i animatoró1.KLANZA;
 • Kinezjologia Edukacyjna Denissona;
 • Metoda Dobrego Startu;
 • Metoda I. Majchrzak
 • Aktywne Słuchanie Muzyki wg B. Strauss;

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI:

CELE:

 1. dążenie do jednolitości oddziaływań wychowawczo – dydaktycznych przedszkola i środowiska rodzinnego;
 2. poszukiwanie efektywnych sposobów komunikacji z rodzicami;
 3.  zapoznanie z obowiązującymi  dokumentami i realizowanymi programami na placówce;
 4. przekazanie informacji na temat osiągniętego poziomu gotowości szkolnej dziecka 6 –  letniego oraz osiągnięć psychorozwojowych w poszczególnych grupach wiekowych;
 5. wspieranie w rozpoznawaniu przyczyn oraz  trudności wychowawczo – dydaktycznych ;
 6.  wzmacnianie więzi rodzinnych;
 7. włączanie rodziców do żucia przedszkola i grupy;
 8. pedagogizacje rodziców  w celu podnoszenia świadomości edukacyjnej;

FORMY:

 1. Zebrania ogólne z Rodzicami oraz z Radą Rodziców;
 2. Zebrania grupowe w poszczególnych grupach wiekowych;
 3. Konsultacje indywidualne:
 4. Informacje na stronie internetowej przedszkola;
 5. Prowadzenie „Kącika dla Rodziców – prezentacja prac;
 6. Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców i dni otwartych;
 7. Organizowanie uroczystości przedszkolnych, imprez, akcji charytatywnych z udziałem rodziców;
 8. Zachęcanie rodziców do włączania się w organizację imprez , konkursów, wycieczek;
 9. Angażowanie rodziców w prace użyteczne na rzecz grupy i przedszkola;

WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI

CELE:

 1. Rozwijanie zainteresowań i zdolności dzieci;
 2. Kształtowanie postaw społeczni pożądanych;
 3. Promocja placówki w szerszym środowisku;
 4. Kształtowanie nawyków prozdrowotnych;
 5. Kształtowanie nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i innych;
 6. Uwrażliwienie na potrzeby innych;
 7. Rozwijanie postawy altruistycznej;
 8. Poszerzenie kontaktów zawodowych, które mogą zaowocować dalszą współpracą na rzecz placówki i wychowanków

WSPÓŁPRACA Z PLACÓWKAMI OŚWIATOWYMI:

 1. Sosnowieckie Przedszkola.
 2. Biblioteka Miejska oddział „Środula” , „Ostrogórska” w Sosnowcu
 3. Szkoła Podstawowa Nr 16 w Sosnowcu;
 4. Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna Nr 2 w Sosnowcu

INNE INSTYTUCJE:

 1. Muzeum Straży Pożarnej w Mysłowicach;
 2. Muzeum Schoena Sosnowiec
 3. Teatr Dzieci Zagłębia im J. Dormana w Będzinie;
 4. Teatr Zagłębia w Sosnowcu
 5. Grota solna „Nemo- Dąbrowa Górnicza
 6. Hospicjum św. Tomasza w Sosnowcu
 7. Nadleśnictwo „Siewierz”
 8. Bawialnia „ Kubuś” w Sosnowcu
 9. Schronisko dal Bezdomnych zwierząt w Sosnowcu Milowice.
 10. Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie;
 11. Kino „Helios” w Sosnowcu;
 12. Muzeum chleba w Radzionkowie;
 13. Egzotarium
 14. Miejska Komenda Policji;

PROMOCJA PLACÓWKI

Działania promocyjne naszej placówki obejmują:

 • dbałość o pozytywny wizerunek przedszkola w szerszym środowisku;
 • prezentowanie życzliwej postawy wobec nowych klientów  przez wszystkich pracowników
 • – publikacje prasowe, internetowe i  na tablicy ogłoszeń  dotyczące wydarzeń z życia przedszkola;
 • organizacja uroczystości oraz akcji charytatywnych;
 • publikacje prasowe oraz internetowe dotyczące wydarzeń z życia przedszkola;
 • prezentacje działań i wydarzeń na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń przedszkola;
 • dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz  i na zewnątrz budynku;
 • udział w ogólnopolskich programach edukacyjnych;
 • interesownie się dalszymi losami absolwentów placówki;
 • współpraca ze studentami ( praktyki studenckie);
 • udział w akcjach  ogólnopolskich:
  1. Góra Grosza;
  2. Zbieramy zużyte baterie Polska Grupa Recyklingu PROEKO;
  3. Zbiera nakrętki;
  4. Pola Nadziei;
  5. Ciastko Nadziei;
  6. Kartka Bożonarodzeniowa;
  7. Kartka Wielkanocna;
  8. Sprzątanie Świata;
  9. Marzycielska Poczta;
  10. Cała Polska Czyta Dzieciom