ŚLĄSKA SIEĆ PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE

„Szkoła promująca zdrowie zwiększa możliwości młodych ludzi do podejmowania działań i dokonywania zmian. Jest miejscem, w którym młodzi ludzie pracując razem z nauczycielami i innymi osobami, mogą osiągnąć sukces. Wzmacnianie młodych ludzi, wspieranie ich wizji i idei, umożliwia im wpływ na ich życie i warunki życia”. (WHO, 1997)

W naszych Przedszkolu w ramach Śląskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie realizujemy program promocji zdrowia pt. „Przedszkole ci powie, jak zadbać o zdrowie” we wszystkich grupach wiekowych na lata 2018-2020r.

Celami programu są:
– kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych,
– zdobywania wiedzy praktycznej i teoretycznej na temat zdrowego odżywiania i trybu życia,
– doświadczania świata poprzez wszystkie zmysły,
– przełamywania barier w kontakcie z tym, co nieznane i nowe,
– wdrażanie do przestrzegania zasad higieny, kultury, zachowania przy stole, szacunku dla zdrowia,
– rozwijanie sprawności fizycznej,
– czerpanie radości z aktywnego uczestniczenia w zajęciach, zabawach i ćwiczeniach.

Program obejmuje trzy następujące moduły, które zawierają treści programowe:
I. „MY O SIEBIE DBAMY I OTOCZENIE SPRZĄTAMY”
– Kształtowanie nawyku mycia zębów
– Rozwijanie umiejętności nawyku mycia rąk
– Dbanie o zmysły
– Wdrażanie do utrzymania porządku wokół siebie

II. „DZIECI NIE JEDZĄ ŚMIECI”
– Promowanie zdrowego odżywiania
– Przestrzeganie zasad właściwego zachowania się podczas spożywania posiłków
– Przezwyciężenie niechęci do nieznanych potraw
– Dostrzeganie roli i zasad bezpiecznego wykorzystania urządzeń gospodarstwa domowego

III. „WIĘCEJ RUCHU DLA MALUCHÓW”
– Rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej
– Uczestniczenie w zabawach i grach ruchowych
– Uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych
– Zabawy na świeżym powietrzu

Cele programu są zgodne z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego.
Do realizacji w/w celów posłużą metody i formy pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym.

Metody pracy:
• czynne ( samodzielnych doświadczeń, kierowania własną działalnością, zadań, ćwiczeń)
• słowne (rozmowa, objaśnienia, instrukcje)
• percepcyjne ( pokaz, obserwacja, przykład)
• przekazu niezbędnej wiedzy
• organizacji środowiska
• pożądanych zachowań i przyzwyczajeń zdrowotnych
• pobudzania zachowań, które sprzyjają zdrowiu
• aktywizujące (drama, narracja, burza mózgów, techniki twórczego myślenia)
• elementy metody Wspierania Rozwoju – „Terapia bajką”
• metoda gimnastyki twórczej (ekspresyjnej) Rudolfa Labana
• elementy metody Pedagogika Zabawy KLANZA

Formy:
codzienne kształtowanie zdrowych oraz higienicznych nawyków w czynnościach samoobsługowych, pogadanki, uroczystości, udział w programach ogólnopolskich, instruktaż, zabawy dydaktyczne, konkursy, działania praktyczne, wycieczki, warsztaty kulinarne z rodzicami, zajęcia otwarte, ćwiczenia gimnastyczne, zestawy zabaw i ćwiczeń ruchowych, zawody sportowe.

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 NASZE PRZEDSZKOLE
UBIEGA SIĘ O KRAJOWY CERTYFIKAT PRZEDSZKOLA PROMUJĄCEGO ZDROWIE.
ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA PREZENTACJI MULTIMEDIALNEJ:

Można pobrać powyżej prezentację lub obejrzeć ją w formie zdjęć: